is toegevoegd aan uw favorieten.

Aischylos' Agamemnoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door zwartgehoornde list doorboord Stort hij in waatren schaal!...

Van een sluipmoordig badebekken doe ik u verhaal. REI 'k Hoed mij te roemen van orakelen te zijn

Spitsduidig kenner, doch dees woorden wijs ik kwaad — Wanneer uit godsspraak rees Den stervelingen ooit Het licht van blijde maar?...

Al vondsten woordenrijk Van immerdreigend leed Brengen als eenge leer Vreeze voor zieners mond!

KAS Wee, van mijn droeve zelf -SAN 't Smart-vallend lot!

-DRA Uw laatste scheut in 't mengsel giet Mijn leefverdriet...

Tot de beeldzuil van Apolloon:

Waartoe toch hebt gij mij rampzaalge hier gebracht?... Niet dan om meê den dood te vinden, 'k weet het wel. REI Verstand-verdwaasd en god-vervoerd gij zijt,

Die van uzelve krijt Wijslooze wijs als bruine nachtegaal Van roepen onvermoeid,

Die heel haar leed-ombloeid Leven in zwerfschen waanzin „Itys, Itysl" schreit. KAS O om het lot van zoetschallende nachtegaal -SAN Die door de goön bekleed werd met gevederd lijf -DRA En leven zoet door klaagbedrijf...

Maar mij wacht klieving met het weêrsneedsch staal! REI Hoe komen plotselinge God-aangedragen Vergeefsche smartevlagen Over u rijzen?

Dat uit u ruischezingen De noodlotswijzen,

Wee-klankend klagen,

Schrik-telend ijzen ?

Waar haalt gij weg van uw profetenlied De smartzwellende maten?

KAS O Paris Paris, uw bruidvaart,

-SAN Der uwen uitvaart!

-DRA O vaderlandsche dronk uit den Skamandros!

Eens aan uw waatren groeide ik vege