is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Nov. 1678 vader : Johan de Hondt.

moeder : Maria van Velsen.

kind : Abraham.

getuigen : J uff. Eusabet Kiggelaer en Petrus Kiggelaer.

In liet doopboek ligt nog eene losse aanteekening welke liet volgende vermeldt :

Extract ut de aenteykeninge geschreven met de eijge hant van Doc Bernardt s Crayevanger, in sijn leven Bedienaer des goddelijcke woorts inde Remonstrantse gemeente in 's Graven Hage, ende staende in den bijbel in filio in hoorne parkement.

Anno 1667 den 14 Januarij heeft mijn huijsvrouwe mij een twede soon gebaert des avonds ten negen uijren zijnde Vrijdaghavont, genaemt Dirck, naer liaer zalige man Dirck Verhaven, ie Here late hem opwassen in jaren, ende verstant, ende doe liem genade vinden bij Godt, ende bij de menschen, opdat hij op Ier aerde Godtsaligh ende in den Hemel eeuwigh geluekigh en saligh magh leven. Amen.