is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heren Sander vorgenoemt yet gebreke an den broken ende vervallen voirgenoemt, also dat he dat voirgenoemde jairgelt nyet volgeboren en kunde na beloep der tijt, dat sal he slaen ende rekenen up dat ampt vorgenoemt ende dair en baven en sal her Sander voirgenoemt of sijne erven ons of onsen erven gheen cost meer rekenen, then were dat wij of onse erven dien selven heren Sander, mit onsen brieven of warechtigen baden tot ons te komen of anders wair buten den ampt voirscreven te rijden, gewapent of ongewapent, ergent bijnnen of buten onsen landen, yn onsen urber ende dair wij des noot ende te doin hedden, deden ontbieden. Ende were sake dat her Sander vorgenoemt ons ergent te dienst reden mit eynigen luden, die he mit hoen Fol. 10. vurden, of dat wij of onse erven hem bevelen eynige gewapende lude yn den voirgenoemde ampte als onse lande ende dat ampt vorscreven te hoiden ende te beschermen, of dat he ons anders yet verlegede overmids onse of onsen erven bevele of brieven, wes cost of schaden he die ghene die mit hem weren yn onsen of onser erven dienste deden of leden, am ghcvenckenisse, perden of reysiger haven, den cost, schaden, ghevcncknisse ende verlies of dat he ons anders verleget hedde, sullen wij of onse erven ende nacomelingcn heren Sander vorscreven of sijnen erven qwyten, wedergheven ende beleggen tot bescheideliker rekeninghe ende bewijsinge, eer wij of onse erven ende nacomelingen ontsetten lieren Sander vorgenoemt of sijnen erven van den ampte mit sijnen tobehoren vorscreven. Alle dese voir werden ende punten vorgenoemt hebben wij hertoge vorscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen gelaift yn goiden trouwen heren Sander ende sijnen erven vorscreven vast, stede ende onverbrekelich te halden. Alle argelist uytgesondert. In orkonde etc. Datum circa datam proxime precedentem.