is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

up te seggen. Alle dese vorscreven vorwerden ende punten ende illic sunderlinghe hebben wij gelaift ende gelaven voir ons, onse erven ende nacomelinghen yn goiden truwen Schakart ende Arnt vorscreven vast, stede ende onverbrekelich te halden, sonder eynich wederrede. In orkonde etc. Datum anno Domini 1390 in vigilia Purificationis.

Fol. i6v. Wij Willem etc. bekennen voir ons, onse erven ende nacomelinghen, dat wij heren Willem van Drueten ende sijnen erven sculdich sijn van gerechten schout ende van synren rekenynge die he ons gedain heeft IIIMVIICLII goide aude guldene scilden etc. Voir wilke iiimviiclii aude scilden wij voir ons, onse erven ende nacomelinghen bi rade ende goitduncken onss raids ende vriende den vurscreven heren Willem van Drueten onse vurscreven ampt tusschen Mase ende Wale mit allen sinen toebehoeren voirt bevalen hebben ende bevelen avermids desen apenen brieven ende hebben heren Willem van Drueten vurscreven voirt gemaict ende geset, maken ende setten yn desen brieven onsen amptman ende richter tusschen Alaze ende Wale ende dat dair thobehoirt. Ende hebben hem gelaift ende gelaven in goiden truwen dat wij of onse erven of nacomelinghen of ymant van onsen wegen heren Willem vurscreven of sijnen erven nyet ontsetten en soilen, noch doin, noch laten ontsetten van den ampt vurscreven, wij of onse erven en hedden hem of sijnen erven irst wal betailt IIIMVIICLII aude scilden vurscreven etc. ende dair tho also vole als heer Willem vurscreven of sijne erven als he nyet en were noch meer voirt voir ons uitleggen sullen, die wijle dat he of sijne erven na hem onse of onsen erven amptmanne weren of sijn tusschen Mase ende Wale, tot bescheideliken bewisinge en rekenynge die sy ons dair of doin sullen. Voirt so gheven wij heren Willem vurscreven ende sijnen erven voir hoere deghelixsche cost, die wijle heer Willem vurscreven