is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tijt die dan leden werc, ende dat geit van de* loessinge vurscreven den selven Johanne of sijnen erven tot Hoemen upt overste huijs, dat nu is heren Segers vurscreven, vrij ende kummerloes te leveren. Mede synt vurwerde, wanneer dese vurscreven drie hondert aude scilde tjairs geloest synt als vurscreven is, so sall Johan van Gruesbeke vurscreven of sijne erven soilen drie dusent aude scilde vurscreven beleggen bijnnen enen jair dair na, sonder argelist, an gueden crfnissen of renten gelegen tussgen Gelren ende den voren. Mede sijnt vurwerden, oft sake weer dat u onse nichte aflivich wurde voir dode Johans van Groesbeke vurscreven ende engheen witlike geboirte after en lieten in hoere doit, so en soilen hoere erfgenamen nyet mere hebben dan die helft van der vurscreven medeghaven of van der erfnissen of renthen, die mitten vurscreven driedusent auden scilden gecoft weren ende dair mede soilen sij alinclich gescheiden wesen van Johan van Gruesbeke vurscreven. Ende die selve Johan sal in der ander helft van den medegaven of van den erfnissen ende renthen, die mitten vurscreven dridusent aude scilden gecoft weren, in tuchten bliven sitten van den erfgenamen onser nichten vurscreven. Mede sijnt vurwerde in den hilich tusghen Tolian ende onser nichten vurscreven, oft sake wert dat Johan van Gruesbeke aflivich wurde voir dode onser nichten vurscreven ende onse nichte vurscreven witlike geboirte behielde van Johan vurscreven, soe sal onse Fol. 2 7v. nichte vurscreven hoere lijftocht hebben ende behauden an der husinge ende hofsteden, gelegen bijnnen Goch dair Johan vurscreven an geguedt is van heren Seger, sijnen here ende vader vurscreven, ende an hondert aude scilde dis jairs uyter den anderen erfnissen, renthen ende gueden, gelegen bynnen der stat tot Goch ende buten der stat in den lande van Goch, dair Johan vurscreven an geguedt is van heren Seger, sijnen here ende vader vurscreven. Ende voirt sall onse nichte vurscreven erflike hebben die helft