is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij Willem etc. hertoge etc. ende wij Katherina etc. hertoginne etc. doin kont etc. dat in den jair ons heren MCCCLXXXV des Dinxedages na den heiligen Dertiendach ons Arnt van den Gruythuse, onse lieve swager ende rentmeister yn Velouwe, goide bescheidene bewisinghe ende rekeninghe gedain heeft van onsen richtampt thArnhem ende up Velouwensoem, van allen voirgeleden tijden thent sent Peters dach ad Vincula thoe neest geleden, also dat ons des wail ghenoigt ende wij ons dier rekeninghe bedancken. Ende bekennen dat wij hem van dierselver rekeninghe schuldich blijven XIIIC LXI goide alde guldene scilde, goit van goldc ende gerecht van gewichte. Voir wilke summe gelds wij omme beden wille Arnds, onsen lieven swagers vorscreven, wij bij raide ende goitdunken onser vrunde voir ons ende voir onse erven gesat hebben ende setten mit desen brieve Garsselis van den Gruythuse, sijnen soen, onsen lieven neve ende sijne erven, yn dat vorgenoemde onse richtampt tot Arnhem ende up Velouwensoem, also dat Garsselis vorscreven ende sijne erven dat bewaren sal ende alle broeken groet ende kleyn boren tot bescheideliker rekeninge ons dair ^af te doin, na yngehalt dier brieve die Arnt sijn vader vorscreven heeft up dat richtampt vorgenoemt. Ende gelaven yn goiden trouwen Garsselis vorgenoemt ende sijn erven dair yn te halden ende niet ontsetten, noch doin, noch laten ontsetten he ende sijn erven en hebben die XIIIC LXI alde scilde vorscreven alinclich geboirt na yngehalt dier selver synre voirbrieve vorscreven. Alle argelist uytgeseget.

Fol. 43v. is onbeschreven.

I385-

Fol. 44. Wi Willem etc. doen kont allen luden ende bekennen overmitz desen brief voer ons, onse erven ende nakomelingen dat wij mit guden vurrade onss raits ende onser vrinde