is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die here van Bronchorst vurscreven ende sijne erven dese vurscreven vijf dusent ende vijfhondert aude guldene ol. 52*. scilde heffen ende boeren soilen uyt der halver scattynge ende bede die wij scatten ende bidden soilen tot Nymegen uyt der stat, uyten ryke, tusscen Maze ende Wale, uyter stat van Goch ende uyten ampt van Goch, thent der tijt thoe dat ofte sij dese vurscreven vijfdusent en vijfhondert aude guldene scilde alentlich geboirt heft of hebben uyter schattinge ende bede vurscreven, ende van der ierster scattynge ende bede vurscreven sal die here van Bronchorst vurscreven heffen ende boeren dat derdedeel van onsen helfte derselver scattynge ende beden yn afslach ende kortynge als vurscreven is ende dan sal he voirt alle jair boeren die helft van der scattynge ende beden als vurscreven is ende hir up soilen wij onse amptlude van den vurscreven ampte die nu sijn ende namaels wesen soilen brieve doin geven mit hoeren segele besegeit, dat sij den here van Bronchorst vurscreven in desen vurscreven scattinge ende bede the boeren als vurscreven is behulplich ende geredich wesen soilen ende dese bede ende scattynge soilen wij alle jair bidden ende setten, thent der tijt dat die here van Bronchorst vurscreven of die ghene dien hij dat beveelt dese vurscreven vijf dusent ende vijfhondert aude guldene scilde alinclich dair uyt geboirt hebben. Voirt sijnt vurwerde, want de here van Bronchorst vurscreven tot Nymegen sculdich is oft he sijne sculden den he sculdich is yn onsen halven tholle tot Nymegen dair wij den here van Bronchorst vurscreven voir drie dusent aude scilde yngeset hebben na heltniss der brieve die wij hem dair up gegeven hebben, setten wij mallich van sijnen sculderen sijne hoeftsumme te boeren na beloip totter vurscreven summe thoe der driedusent aude scilde vurscreven ende sij des nyet nemen en wolden van den here van Bronchorst vurscreven, so en soilen wij noch onse amptlude die indertijd sijnt ende den