Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal die rechte helfte van den alinge tholle vurscreven tot lker tijt als men vertholt, tot der tijt toe dat onse lieve ineve, die here van Abcoude vurscreven of sijne erven gebreke sijns, voll ende alle ontfangen ende gebuert hebben dese XIIM aude scilde vurscreven ende hir bij sal onse lieve neve, die here van Abcoude of sijne erven gebreke sijns, altoes enen man ende wechter upten vurscreven tholle up onse cost liggende hebben, die wesen sal gelijch onss selfs tholner, die sijns pennyngs ende sijns gelts aldair wachten ende ontfangen sal sonder eynich cost of onraet dair af te doin ende tot allen tiden sal ons onse lieve neve, die here van Abcoude of sijne erven of sijns gebreke, goide quytantien geven, dats te weten als sijne wacht pennyngk die van sijnren wegen up die vurscreven tholle liggen sal gebuert mach hebben lllc aude scilde of meer, sonder argelist. Voirt soe geloeve wij onsen lieven neve, dien here van Abcoude of sijne erven gebreke sijns, dat onse tolner scriver ende besierren upten tholle tot Lobede vurscreven of sullen namaels wesen sullen tot behuef onss lieven neven of sijnren erven gebreke sijns sekeren ende yn goiden truwen geloeven hem sijne vurscreven geit mit desen vurscreven tolle laten te boeren alsoe duck ende menichwerf als men dair vertholt ende hem dair nyet yn verkorten yn geenrenwijs. Ende wij of yemant van onser wegen en sullen nymant die tholbair goit vuert tholvrij laten varen, then sij bij willen des geens die van onss lieven neven wegen vurscreven of sijnren erven gebreke sijns in der vurscreven thollen. Voirt soe geloeven wij voir ons, onse erven ende nacomelingen dat die here van Abcoude vurscreven of sijne erven gebreke sijns ende die ghene die van sijnren wegen upten vurscreven tholle wesen sal up onse geleyde wesen sal ende syne geit veylich ende vrij sullen laten voeren onbeset of onbelet alle onse lant doir te vueren ende te brengen dair sij willen. Alle dese vurscreven punten, vurwerden ende gelaiften ende een

Sluiten