is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons seggens ende alle saken ende punten vast ende stede ende onverbrekelich te hauden. Alle nuwe vonde, behendicheit of argelist, geestelich of weerlich rechtes, die voirdacht sijn of die men verdenken mach, die tgegen dit onse seggen deels of te male doin of comen moigen in eynigerwijs, gentzelich uitgesceiden. Ende sullen des in orkonde als die lantcommenduere ende bruedere van den Duytschenhuyse vurscreven des huys van Utrecht ende des huys van Thiel segele ende her Johan van Hattem, onse neve vurscreveri, sijns selfs segel bi dat onse an desen brief hangen. In orkonde alle deser punten vurscreven so hebben wij Willem, hertoge van Gelren greve van Zutphen vurscreven, onse segele an desen brief onss seggens ende willens van onser rechter wetentheyt doin hanghen. Gegeven, geseget ende geschiet tot Nymegen int jair onss Heren M driehondert vier ende tachtentich des Sonnendages als men singt vocem Jocunditatis. Ende want wij Gerit Splinter, lantcommendure nu ter tijt ende gemene bruedere des Duyschenhuyse tUtrecht, alre gebreck twijst oft sceel die geweest hebben of wesen muchte tot desen dage toe tusschen heren Johan van Hattem, onsen mede brueder vurscreven ende ons geloeft hebben eens seggens den hogebaren mechtigen heren ende vorsten heren Willem, hertoge van Gelre ende greve van Zutphen onsen lieven genedigen heren. Soe hebben wij bekant ende bekennen avermids desen apenen brieve voir ons ende voir onse nacomelingen, dat ons des seggens in alle der maten alst vurscreven steet wale genuecht ende bedancken ons des ende hebben voirt geloeft ende geloeven in goiden truwen voir ons, voir onse nacomelingen alle punten des seggens gelijch die vurscreven stain vast, stede ende onverbrekelich te hauden heren Johan van Hattem, onsen medebrueder vurscreven ende nummermeer dair weder te doin in geenrewijs. Ende hebben des in orkonde onss huys van Utrecht ende onss huys van Tyle segele an desen brief bi