is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langk na datum dis briefs neest volgende. Ende die jaren sullen angaen nu up sente Peters dach ad Cathedram neestcomende, elx jairs vurscreven dair aff te betalen vijftich alde scilde, vier gulden voir drie aude scilde gerekent. Ende die yrste taildach sal wesen van sente Peters dage ad Cathedram neestkomende aver ene jair. Van wilken rijsw eerde, zande, anvalle mit sijnre thoebehoeren ende lant vurscreven Jan van Merten dat wederdele van der helft van ons yn pacht heft, ende gelaven yn goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen Herberen vurscreven ende sinen erven die vurscreven jaeren an den goede vorscreven vast, stede te waeren ende onverbreclich te halden ende te doin halden. In orkunde ons segels dat wij van onsen rechter wetenheit an desen apenen brieve hebben doin hangen. Gegeven ynt jair ons Heren dusent drie hondert ende tnegentich dis Saterdages na Dertiendage.

Sigillatum iussu domini ducis per.

19 November 1388.

66v. Ich Reynolt van Reys make kont ende kenlich allen luden en bekenne in desen apenen brieve voir my ende voir mijne erven dat ich gemaict hebbe ende make Wlande, mijnen echte wijve, yn gerechten lijftucht mijne rechte andeel van den weerde, gelegen tgegen aver der cluyssen, geheiten her Willems weerd van Reyss, mit alle den thoebehoeren. Ende hebbe Wlande vurscreven an myne deel weerds getuchticht ende yn gerechten lijftucht gemaict mit allen rechten dat ich hoir mit rechte lijftucht maken sal ende maken mach, alsoe dat Wlande vurscreven mijne andeel weerds vurscreven besitten ende gebruken sal rostelich ende vredelich yn gerechten lijfftucht, sonder ennich wederseggen alsoe lange als sij levet mit vurwerden. Wert sake dat Wland vurscreven hoir nyet verandersate thoe hilich na dode mijns Reynolts vurscreven ende sittende bleve yn