is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voir als vurscreven is, wij voir ons, onse erven ende nacomelingen bcxviset hebben ende bewisen mit desen brieve Fol. 72v. Willem van Ysenderen vorgenoemt ende sijnen erven te boren binnen thien jaren na datum des briefs neest na eyn volgende, uyt allen onsen erffnissen ende pachte tot Beesde, Rynoye, Gellinchem, Roemde, Enspick ende in den kirspel van Hier '), also dat Willem vurgenoemt off sijne erven tusschen dit ende Paesschen neest comende dair uyt boren sullen hondert ende tachtentich alde schilde als vurscreven sijn. Ende her Henric van Steenbergen, praest tot Aldemunster tUtrecht, onse lieve neve, rait ende overste reyntmeister, sall hem binnen derselver tijt geven ende betalen van onser wegen tvvintich alde schilde. Ende Willem vurgenoemt sall illix jairs van den neesten negen jaren die dair neest comen sullen boren twehondert alde schilde als vurscreven sijn uyt allen onsen erffnissen ende pachten vurscreven die tot onsen dele nu behoren, mit vurwarden wert dat onse deel van onsen erffnissen ende pachten vurscreven sich up enich jair niet also hoge en geboerde noch en liep als vorscreven is, dat Willem vurgenoemt off sijne erven dan boren solden, soe sullen sij dat gebreck dair aff boren in den jaren die dair alre neest volgende soilen wesen, thent der tijt dat sij die IIM alde schilde vurscreven alinclich geboirt hebben. Ende wij ontbieden Derich Riquynssoen, bewarer van onser renten in Bomelrewert ende Tielrewert, dair yn onse vurgenoemde erffnisse ende pachte gelegen sijn ende allen dengenen die onse renten, erffnissen ende pachten aldair bewaren sullen, dat sij van onsen erffnissen ende pachten vurscreven laten verwissen Willem vurgenoemt off sijne erven dese tien jaren vurscreven te boren die alinge summe gelds vurgenoemt in allen manieren als vurscreven is. Ende wij gelaven voir ons, onse erven ende nacomelingen in gueden truwen Willem vurgenoemt ende sijnen erven die vurscreven summe gelds als twe