is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praist ende overste renthemeister, bekenne dat mij dese vurscreven bewijsinghe lieff is ende hebbe des te getuge mijn segel mede an desen brieff doin hanghen omme beden wille mijns genedigen heren vurscreven. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende XC des Vridages nae Bartholomei.

F°l. 75V. Ich Ott Bollixsoen doe kont etc. ende bekenne want die hogebaren mijne lieve ende genedige here heer Willem van Gulich, hertoge etc. na ynhalt sijnre brieve mij dair up gegeven, my sijne borgh ende huys tot Amersoyen mit sinen thoebehoeren yn geloeven bevalen heft te hueden ende the bcwairen. Soe kenne ich dat ich dair up mit mij Johan ende Derich Stolt, mijne soene ende soeven goide ander manne, twee wekere ende enen poirtyr sal halden ende dat ich die selve borgh ende huys tot Amersoyen mijnen gnedigen heren sal truwelich bewairen ende mijnen genedigen heren vurscreven ende sijnen erven ende nacomelingen off den eerwerdighen heren Henrich van Steenbergen, praist van Audemunster tUtricht, yn behoiff mijns genedigen heren van Gelre, sijnre erven ende nacomelingen sal apenen ende weder leveren tot hoiren willen, sonder vertoch tot allen tijden als sy off hoire ennich an mij des gesynnen. Ende op dat dese bewaringe ende wederleveringe ende alle punten vurscreven te vaster ende steder sijn mijnen gnedigen heren, sinen erven ende nacomelingen soe hebben ich ende Johan ende Derich Stolt, mijne soen, denselven mijnen genedigen heren, sinen erven ende nacomelingen gelaift ende gesekert yn goiden truwen ende mede mit upgerichten vyngcren ende mit gestaifden eyden then heiligen geswaren. Ende heb mijnen genedigen heren van Gelre vurscreven dair voir te borge gesat Egen Voss, Egen \\ olterssoen, Johan Ludolph, Geenman, Gerit Loycnsoen, Johan Loy Vosssoen, Johan Stolt Corfssoen ende Johan Stolt Gunselenssoen, wilke borge hoire lijff ende guit voir