is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 September 1390.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij bij rade en goitduncken onser raide ende vriende voirt bevalen hebben ende bevelen avermids desen apenen brieve heren Willem van Drueten, ridder, onse ampt tusschen Maese ende Wale mit allen sijnen synnen thoebehoiren ende wij hebben hoin gemaict ende gesat, maken ende setten hoin avermids desen selven brieff onsen amptman ende richter tusschen Maese ende Waele ende dat dair thoe behoirt. Alsoe dat he alle vervalle, broicken ende upkominghe, groet ende cleyne, die yn den vurscreven ampte mit sijnen thoebehoiren verschinen ende vervallen soilen, sal richten ende upboeren ende ons off onsen erven ende nacomelingen dair aff bescheidelike rekeninghe ende bewysynge te doin bijnnen eenre maint dairnae dat wij off onse erven ende nacomelingen hem dat laten weten, mit vurwairde dat heer Willem vurscreven ghene grote broicken die an lijff ende an guyt draghen noch geweltliken saken yn den vurscreven ampt sal richten off yffnemen ten sij bij weten, wille ende consent ons off onss oeversten renthemeisters off des ghenen dien wij off onse erven ende nacomelingen dat bevelen. Ende soe wat van den groiten broicken ende geweltliken saken vurscreven coempt off comen sall, dat sall he tot allen tijden als he die boirt onvertaight ons off onsen oversten renthemeister, die yndertijt is off wesen sall, halff averleveren ende die ander helfte behalden yn afslach alsulken schout als wy hem dan schuldich weren off nu sculdich sijn als hier nae bescreven steet. Voirt hebben wij heren Willem vurscreven, die wijl dat he onse off onsen erven ende nacomelingen amptman sijn sall, gegeven alle jair onze dijckgraeschap tusschen Maese en Waele voir sijnen dagelixschen kost ende dair en baven en sal heer Willem vurscreven ons off onsen erven ende nacomelingen Fol. 78. gheen kost mere rekenen, then were dat wij, onse erven