is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er naest volgende ende also voert alle jaer also lange als Margnete vorgenoemt leeft op die dage ende termijn vorgenoemt. Ende wert sake dat op enigen termijn vorgenoemt Margrieten vorgenoemt enich ghebreck were, also dat sij op illiken termijn vorgenoemt hoer tyen aude scilde niet volcomelich en boerden of daer also voil niet en queem, so sal sij ind mach hoer des restants dat hoer gebreke van den twmtich ouden scilden vorgenoemt jaerlix verhalen ind opboren in onsen marck tolle tot Arnhem tot allen sente Lamberts misse, ende tot williker tijt dat Margriete vorgenoemt aflivich worde so soelen dese vorgenoemde twintich aude scilde tsiaers weder komen ende erven op ons ind op onse erfgenamen, sonder argelist. Ende ghebieden daeromme onsen rentmeister van Veluwen, die nu ter tijt is of namaels komen sal ende onsen tolner tot Arnhem die nu ter tijt is of namaels wesen sal, dat gij Margrieten van Wijck vorgenoemt dese vorgenoemde twintich aude scilde illix jaers ende op illiken termijn vorgenoemt gevet ende betaelt uyt onsen marck tollen tot Arnhem, sonder enich versueck meer daeromme aen ons te doen ende sonder enich beveel daer af vorder van ons te hebben, want wij dat gedaen willen hebben. In orkonde etc.

Willem, hertoge van Gelre ende greve van Zutphen ende Catherina van Hollant, hertoginne van Gelren grevynne van Zutphen.

Wij ontbieden u Otten van den Gruythus, onsen tolner nu ter tijt tot Arnhem of so wye hier namaels onse tolner aldaer wesen sal, dat gij betaelt Margrieten van Wijck onser jonfrouwen twintich aude scilde des jaers uyt onsen marck tollen tot Arnhem, dats te weten tot allen sente Martens misse in den wijnter tyen aude scilde ende op alle Palmdage tyen aude scilde, na ynnehaut hoerre brieve die wij hoer daer op gegeven hebben. Want wij dat gedaen