is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tien weken lanck also dat ons diere rekenynge ende bewisynge sunderlinge wael genuecht van deser tijt voirscreven. Ende bedancken heren Claes Liefger, scholaster van sente apostelen tot Coelen, onsen rentmeister voirscreven en allen denghenen die die renten, tollen, beden, tijnsc ende gulden sementliken of sunderlingen van sijnre wegen vcrwaert, opgeboert ende uytghegeven hebben op datum dis briefs soe we die genoemt sin. Ende bekennen voirt oevermi tz desen apenen brieve voir ons ende onse erven heren Claes Liefger van Goch, scholaster tsent apostelen tot Coelen, onsen rentmeister voirscreven ende sinen erven, helder dis briefs mit sinen of sijnre erven wille of he niet en were, schuldich te sijn van gerechter witliker schuit vierdusent vierhundert ende soeven ind twijntich guede alde gulden schilde ende drie ind twijntich Dorderssche placken, die hi ons meer uytgedain ind verlacht heeft tot onser cost ende om anderen saken, dair wij des behuvende waren, dan hi van onser wegen opgeboirt heeft, ende gelaven in gueden trouwen voir ons ende onse erven heren Claese Liefger, scholaster tsent apostelen tot Coelen, onsen rentmeister voirscreven sinen erven of helder dis briefs als voirscreven steet, dese voirscreven vier dusent vierhundert ende soeven ind twijntich guede alde gulden schilde ende drie ende twijntich placken wael te betalen ende hem uyt onsen tollen, renten, tijnsen, pachten ende anderen renten niet tontsetten, wij en hebben hem dese voirscreven vierdusent vierhundert ende soeven ende twijntich alde scilde ende drie ind twijntich placken wael betaelt nae yngehalt sijns rentmeistersbriefs den wij hem gegeven hebben, sunder enighe argeliste dar yn te trecken of doin of laten trecken in gheenre wijs. In orkunde onss siegels den wij aen desen apenen brief hebben doin hangen. Gegeven int jair ons Heren dusent driehundert sess ende tachtentich op sent Panthaleons dach.