is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li, I04v. 's onbeschreven.

15 Junij 139^

>1. 105. Wij Willem van Gulick, bider genaden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, doen kont allen luden mit desen openen brieve ende bekennen, dat want ons omme sonderlinge saken wille nu een tijt uyt onsen lande sall geboeren te wesen, soe hebben wij bi rade ende goitduncken onser rade ende vriende heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, heren Robbrecht van Apelteren, riddere ende Gadert van Stramprade, onsen oversten reintmeistere, bevalen ende mechtich gemaict, bevalen ende mechtich maken, mit desen brieve alle onse slate, stede, lande, lude ende ondersaten ende heerlicheiden onss alingen hertoehdoms van Gelre ende onser graefscappen van Zutphen mit allen hoeren thoebehoeren niet uytgesceiden the verwaren, the beschirmen ende the regieren na hoeren vijff sinnen in allen saken ende alle saken te richten ende bevelen te richten gelijck onss selven, theint der tijt dat wij selve in onsen voerscreven lande weder comen ende wij hem dat mit onsen apenen besegelden brieven weten laten. Ende off yemant were, he were wie he were, here off vrouwe, riddere off knape off gemeynte, die onse lande lude, slate, stede off heerlicheiden mit orlage off mit enygen anderen geweltliken saken antasten wolde, dat sij dat mogen keren ende weren ende doen keren ende weren gelijck onss selven. Ende ontbieden allen onsen amptluden, ridderen, knapen, steden, luden ende ondersaten dat sij in allen saken voerscreven heren Johan, heren Robbert ende Gadert voergenoemt ende soe wes sij hoen aenbrengen in orber onss ende onser lande gelijck ons selven gevolgich, gehoirsam ende behulpich sijn mit den clockenslage ende mit der alinger machte als sij hem dat weten laten, theint der tijt dat wij selve weder in onsen lande comen sijn als voer-