is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaiit ende gelaeven in goeden trouwen voir ons ott onse erven ende nacomelinge vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin heren Johan, heren Robbert ende Gadert voerscreven ende hoeren erven in allen manieren als voerscreven is, sonder argelist. In orkonde ons segels bij onser rechter weerentheit gehangen an desen brief. Datum anno Domini 139 primo die Viti.

Wij Willem etc. doen kont etc. ende bekennen dat want ons nu een wiel tijts in vreemden lande sal boeren te wesen, soe hebben wij ons bedacht in wat maeten wij alsulke lande, lude, heerlicheide, sloyte ende stede, als wij nu hebben ende ons vervallen mochten, sullen ende moigen doen te bewaeren ende hebben daeromme alle onse lande, lude ende heerlicheide die wij nu hebben bevaelen heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, heren Robbert van Apelteren ende Gadert van Stramprade, onsen oversten rentmeyster, soe ons brieff inheit die daer op gemaeckt is. Ende wij bevelen dien selven heren Johan ende heren Robert vurscreven, weert dat onse geminde here ende vader die hertoge off onse geminde vrouwe ende moider die hertoginne van Gulick end van Gelre, die Got lange tot seligen tiden behuede, storven eer wij weder tot onsen landen quemen, dat als dan her Johan ende her Robbert voergenoemt alle slaete, stede, lande, lude ende heerlicheide als ons daer aff aen versterven sullen, moegen ende sullen van onser wegen aennemen ende huldinge ende ede daer aff ontfangen ende allen dwanck ende vervolginge ende gelofnisse daer omme te doen tot onsen besten na hoeren vijff sinnen gelijck of wij dat selve deden. Ende wij ontbieden allen onsen ondersaten, amptluden, steden ende luden, die wij nu hebben ende die ons als voerscreven is aencomen sullen, dat sij heren Johan ende heren Robert vorscreven in den voerscreven saken gevolgich, gehoirsaem ende behulpich sijn gelijck