is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveren ende uytreicken sall den vurscreven alingen halven toll tot Lobede so die gelegen is in sijn seker behalt tot allen tijden ende van allen goide dat aldair tot Lobede vur onsen toll op of neder comen of gain sall nyet dair an iiytgescheiden. Also dat wij den vurgenoemde toll nyet antasten noch anverdigen noch doin noch laten antasten of anverdigen en soilen oevermids ons of anders ymant noch en soilen dair uyt ymant yet bewisen noch doin noch laten bewisen noch gheenrehande cost of onrait dair uyt doin noch doin doin noch laten gheschien soilen in gheenrewijs, thent ther tijt toe dat Thys vurscreven of sijnen erven dese twe dusent gulden vurscreven of hoere weert an gueden anderen payment in der stat van Colne genge ende geve den vurgenoemde Rijnsschen gulden gelijc guet gentzliken ende alincliken betailt sijn. Alle dese punten vurwarden ende gelaefte vurscreven hebben wij Willem, hertoge van G-elre ende greve van Zutphen vurscreven, gelaeft ende gelaven in gueden truwen oevermids desen brief vur ons, onse erven ende nacomelingen Thijs vurscreven ende sijnen erven vast, stede ende onverbrecliken te halden ende dair weder nyet te doin noch laten te doin noch geschien omme ennyge saken die gedacht of geschiet sijn of die man gedencken mach of geschien moigen, sonder argelist. Ende hebben in getuych ende vestnisse alle desen punten vurscreven onsen segel van onsen rechter wetentheyt an desen brief doin hangen. Ende want wij onsen lieven neve, rayt ende rentmeister, heren Heinric van Steynbergen, praest tOudemunster tUtrecht, verbrieft ende versegelt hebben alle onse tolle ende renten onss alingen lands van Gelre te heffen ende te boeren na ynnehalt sijnre brieve die he dair op van ons heeft. So hebben wij hem gebeden dat he sich dese bewisinge ende settinge onss alingen halven tolls lief will laten wesen ende alle dese punten ende vurwarde vurscreven mit ons gelaven te halden ende te volbrengen in