is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 118

bistend'ch doen wesen ende dair aver richten gelike oft die schade ons selven oft onsen ondersaten gedain were. Also doch wert dat eyn of meer van onsen ondersaten of dieneren

onsen heven nichten vurscreven of tot hoeren ondersaten

dieneren eynige rechtlike ansprake hed. Des soilen wij mechtich wesen dat hoen wedervare na ansprake ende ant werde dat onsen vurscreven lieven nichten'rade ende den onsen sal duncken dat reden ende besceit sij. Ende dese vurscreven vnentschappen ende eendrechticheit hebben wij gekift ende gelaven yn goiden truwen te halden ende te

BeheTrfrende alS° knge alS° °nSG liCVe °ichte leven sa11-

ant t T' °nS6r 6rVen endC nacomelingen alsulken antspraken ende rechten die wij nu hebben of hebben moigen

na doede onser heven nichten vurscreven. Ende in deser

vnentscappen ende eendrechticheit sal mit onsen lieven

nichten vurscreven stain ende wesen Johan, here van Kuyck

onse Leve zwager, die onse diener ende ondersait is ende

syne lant lude ende slait ende ondersate also lange als onse

vurscreven lieve nichte levet. Ende dese selve Jan sal van

arvan^T6!6" ^ te Ieene also

als van aids hier comen is den Grave tusschen dit ende • Kirssmisse neest komende tot hoeren versuyck mit hoeren neven of vrienden ende sij sal hem ende die syne doin ge e.den ende vel.gen komende ende kierende. Ende als Johan dese ontfangenisse gedain heeft soe sal onse lieve nichte vurscreven hem sonder vertrecken doin na sijnre antsprake die he an hoir heeft ende na hoere antwerde dat hoeren vrienden ende den sijnen sal duncken reden ende

seeeÏd argelist ^^iden. In orkonde onss

gels dat wij bi onsen rechter wetentheit an desen apenen

bneve hebben doin hangen. Ende omme dat te vaster te

heren" H h ^ f**" °Me ^ Fade ende vriende heren Hennch van Steenbergen, praist van Audemunster

trecht, heren Gerit, heren van Culenborgh ende van der