is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leek ende heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, ridder, dat sy hoere segele ende die burgermeistere, scepenen ende raide van onsen steden van Nymegen, van Rurenmunde ende van Arnhem dat sij onsen vurscreven stede segele ain desen brief mit ons hebben doin hangen bi onsen segel. Ende wij Henric, praist van Audemunster, Gerit, here van Culenborgh, Johan van Hoentseler, ridder, bekennen dat wij onse segele. Ende wij burgermeistere, scepene ende rayt der stede van Nymegen, van Rurenmunde ende van Arnhem vurscreven bekennen dat wij onse stede segele vurscreven hebben omme beden wille onss genedigen heren van Gelre bi sijnen segel an desen brieff doin hangen te tuge aller vurwerden als vurscreven is. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende tnegentich up sente Severyns dach.

Een gelijkluidende brief op perkament, bezegeld door Johanna, hertogin van Luxemburg enz. en hare getuigen, is aanwezig in het rijksarchief te Arnhem. Overgedrukt Nijhoff, III, n°. 160.

ii October 1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij bij raide ende goitduncken onser raide en vriende omme menigen truwen dienst den ons Lambert van Rijsenwich gedain heft of noch doin mach denselven erven ende sijnen erven gegeven hebben ende gheven mit desen brieve alsulke erfnijsse als hier na bescreven steet die Lubbeken Rostmonts was ende ons avermids broeken als die selve Lubbeken weder ons ende onse heerlichen gedain heeft vervallen is. Also dat Lambert vurscreven en sijne erven die erfnysse als hier na bescreven steet halden, hebben, besitten ende der gebruken sullen ewilich ende ommermeer voir driehondert aude guldene scilde, munten des Roemschen keisers of skoninx van Vrancrijc, goit van golde ende gerecht zwair van gewichte. Dats te weten. Ierst vijftiendenhalven mergen 9. lands gelegen tot Zoelen in Zegeliskamp dair baven neest