is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende he die geboirt heeft sal alinclich tot onser behoif half leveren Gadert van Stramprade, onsen oversten rentemeister of so wie yndertijt onse overste rentemeister is. Ende sal dair af ende voirt van der ander helfte ons of onsen erven ende nacomelingen goide bescheidentlike bewisinghe ende rekeninghe doin tot allen tiden als wij of onse erven ende nacomelingen hem dat eyn maent the voeren weten laten. Ende he sal hebben voir sijne dagelicsche cost alle jair na beloep der tijt dat he onse amptman is derdehalf hondert guldene, voir ilken gulden gerekent tweendedertich grote van onsen munten, als dat vorscreven ampt te vuren ende the bewaeren ende dair en baven en sal he ons of onsen erven ende nacomelingen ghene cost meer rekenen dan bescheidentlike cost die he dede omme die dike ende weteringhe te beschouwen mit den ghenen die dairthoe behoeren als dat gewoentlich is ende then were dat wij hem eynge sunderlinge saken bevelen te doin of ut te leggen bynnen of buten sijnen ampt vorscreven. Ende were dat he eynge cost dede als vorscreven is omme die dike ende weteringhe te beschouwen yn den vorscreven ampt ende of he dede eynge cost of verlech omme eynge sunderlinge saken wille als vorscreven is bij onsen bevele bynnen of buten sijnen ampt ende of he of sijne gesellen of knechte yn onsen dienste eyngen cost deden bij onsen bevele of dat wij hem ontboeden avermids onsen breeve ergent te riden mit ons of van onsen wegen ende sij dan nederlegen ende gevanghen worden of reysige have verloeren, dair solden wij hoere hoifthere af wesen ende die cost, dat verlech ende verlies vorscreven sal he boeren van der alingher helfte van allen broiken, saken ende upkominghe des ampts ende der dijckgreefscap vorscreven. Ende wert dat he up eynich jair dat jair geit ende die coste, verlech ende verlies vorscreven van der helfte des vorscreven ampts ende dijcgreefscapen vorscreven alinclic nyet geboeren en kunde, so sal he dat