is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrech rekenen ende slain up sijne ampt ende up die dijcgreefscap vorscreven ons of onsen erven ende nacomelingen bescheidelike bewisinghe ende rekeninghe te doin als vorscreven is. Beheltlich Gadert, onsen oversten rentemeister vorscreven ende so wie onse overste rentmeister yn der tijt is, der alinger helft van allen broiken ende upcomingen van den ampt ende den dijckgreefscap vorscreven tot allen tiden als die verschinen gelijch vorscreven is. Ende want Arnt vorscreven ons up onse ampt ende dijckgreefscap vorscreven geleent ende van onser wegen an Herman van Wij, die onse vorscreven ampt hadde, betailt heeft avermids onsen bevele ende tot onser behuef sess hondert gulden alsulker gulden als in den jar van LXXXVIII tot Arnhem yn onser stat geslagen worden. So sullen wij Arnt vorscreven ende sijnen erven dat selve ampt ende dyckgreefscap mit allen hoeren thoebehoeren vorscreven laten hebben ende besitten yn allen formen ende maniren als vorscreven sijn ende sij dair af nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten yn eyngerwise. Wij of onse erven ende nacomelingen en hedden hoen irst die vorscreven sess hondert gulden ende alle gebrech van jairgelde, costen, verlies ende verlech vorscreven Arnt vorscreven of sijnen erven alinclic betailt of hoen en were dair af alinclic genoich geschiet, sonder argelist. Alle dese vorscreven punten hebben wij hertoge vorscreven voir ons, voir onse erven ende nacomelingen gelaift ende gelaven yn goider truwen Arnt vorscreven ende sijnen erven vaste, stede ende onverbrekelic te halden ende te voldoin. In orkonde. Gegeven anno MCCCXCII die Marei.

Fol. i28v. is onbeschreven.

Fol. 129. Wij Willem etc. ende Wij Aelbrecht doin kont etc.

Want die van Arckel ende van Vyanen alre saken tusschen