is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwe voirgenoemt ende die stat voirscreven an beiden siden bij hoere beider vriende ende bij ons rechts bliven, mer wij en soilen dat nyet vorder uteren noch utseggen dan die verbonde brieve ynhalden op beiden siden. III. Voirt soelen wij drie gheswoeren van onsen vrienden kiesen ende setten ende disgelijx soilen die heren van den raide van Colne voirscreven drie gheswoeren kiesen ende setten, also of wij of die heren van den raide van Colne voirscreven yn ennigen desen punten hir voir off na gheschreven meynden verkort te sijn, dat dan die partye die dat meynde sal die andere doen manen omme hoere ghesworene ynen te seynden in deser wijse, off wy meynden in den punten hir voir off na gheschreven ghebreke te hebben so solen die stat ende burgen voirscreven tot onser maningen hoere drie gheswoeren seynden tot Colne yn eyn emunitate. Ende off die stat ende die burgere voirscreven in ennigen punten hir voer off na ghescreven meynden weder omme ghebreck te hebben, so soelen wy onse drie gheswoeren tot Colne yn eyn herberge seinden bij gheswoeren dier stat voirscreven tot maningen dier heren dan ter tijt van den raide der voirgenoemde stat. Ende dese gheswoeren op beiden ziden dair sij ghemaent of ghesant soilen werden en soilen van dier stat nyet scheiden dair sij gemaent weren, die saken daer omme dat die maninge gheschiet were en weren irst verleken ende ghescheiden in rechte na seggen der ghesworen van beiden siden. Ende off die ghesworen in dien saken nyet eyns ghewerden en konden soe sijn wij mit der stat voirgenoemt overkomen dat die edele her Vrederic, greve tot Muerse, onse lieve neve ende rait, omme onser ende der voirgenoemde stat wil tot dien saken eyn overmanne ghekoeren ende ghesat werden sal of he wil. Ende en wolde he des nyet sijn off weert wail sijn wil ende worde he doch na dier hant utlendich off aflyvich, dat dan onse ende der stat voirgenoemt ghesworene van beiden ziden nyet van