is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eyn anderen scheiden en soilen, sy en hebben te voren eynen anderen overman ghekoren ende ghesat de den onsen ende der stat gheswoeren an beiden siden bequeemlich dunct te wesen tot dien saken voirgenoemt uit te richten ende die sich oic dair toe mit sinen eden verbynden sal dat te doen Fol. 138*. als voir ende nae van hem ghescreven steet. Ende dat die gheswoeren van beiden siden oic binnen viertynnachten of bynnen eynen maent dair na ten lengxsten die saken uteren solen onder hoeren eden dair op ghedaen na der tijt dat die saeken an sy komen weren ende off den overmanne in dien saken oic yet gheboirde te seggen dat he dat oic bijnnen viertiendagen of bynnen eynnen maent der na ten lengxten na synren macht doen sal dat die saken an hem komen weren. Ende so wat die geswoeren off die overmanne in den saken seggende worden dat men dair voir an beiden siden goide seker wysheit doen sal dat hoer seggen volvoirt ende bestliken gehalden werde. IIII. Voirt off die stat van Collie hoere burgere off ynghesetene ennigh scolt of lyftucht schuldich weren onssen ondersaten, dien sal men tot Colne off sys ghesinnen anden raide ter tijt onvertaghen recht laten wedervaeren na ghewoenten hoere stede. Ende desgelijx of wij of onse ondersaten ennich scholt of lijftocht sculdich weren der stat van Colne hoeren burgeren of ynghesetenen ende sy des ghesinnen an ons off an onsen raide daer af sal hem oic duertaigen recht by ons wedervaeren. V. Ende hoere burgere ende ynghesetene soilen hoere scholtbrieve ende renten binnen off buyten Colne mit rechte moigen vorderen so wair sy willen. Ende des ghelyx soilen oic onse ondersaiten wederomme doen mogen dair sij willen. VI. Ende hier ynne soilen uteghesceiden syn alle brieve die voir data dis briefs onssen voervairderen, greve of hertogen van Gelren, off ons van der stat van Colne op rente ghegeven worden synt, alsoe dat die in yn derselver datum in gheenreleye moighe noch macht meer behalden