is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en solen. Ende hier mede solen oic alle saken gheslicht syn die sich voir datum dis briefs tuschen ons ende der stat voirgenoemt ergangen hebben. VII. Voert ist mede gevorwaerdt wanneer wy mit moeten tot Colne komen so soelen wij onse burgerscappe ontfangen ghelike onse geminde here ende vader, die hertoge van Gulich ende van Gelre, ghedaen heft ende andere heren ende vursten plegen the doen. Ende dese burgerscappe solen wy ontfangen binnen desen neesten halven jaer, sonder argelist. Ende oft sake were dat ons alsulke saken voervielen dat wij des binnen der tyt vurscreven nyet ghedoen en konden so soilen wy binnen den anderen halven jair dair na neestvolgende onse burgerscap ontfangen geliken voirscreven is, sonder argelist. VIII. Voirt so solen wij der stat van Colne hoeren burgeren ende yngesetenen veylen koep laten volgen ute onsen lande ende steden om hoer geit. Ende des ghelyx soelen die stat hoer burgeren ende ingestene ons ende onsen ondersaten laten volgen uten Colne als voirscreven is. Ende alle dese vorwarden ende overdrach vurscreven geloven wij yn goiden truwen also langhe als wij leven soilen vast, stede ende onverbreclich te halden, sonder argelist. In orkonde etc. Ende hebben des omme die meerre vestenissen wil bevalen ende gebeden onse lieven raden heren, heren praest van Aldenmonster, heren Jo. de Velde, heren Jo. de Bylant, riddere ende onsen steden Nymegen ende Rueremunde dat sij desen punten ende vorwarden mit ons besegelen. Ende wij heren praest, Johan van den Velde ende Johan van Bilandt, riddere, vorgenoemt hebben onse segele ende wij burgermeister, scepene ende rait der stede van Nymegen ende van Ruremunde vorgenoemt hebben onsen stede segele mede gehangen an desen brieff omme beden ende van bevele onss genedigen heren van Gelren vorscreven so vorscreven is. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCII des XXII dages in der maent van Aprille.

Fol. 138». bij V staat op den kant: Omnino ubi.