is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven gewoenlich is van aids hier toe te boeren, die een helft des selven gelts alle jair up sente Johans dach Baptiste te myddesomer ende die ander helft up sente Martyns dach in den wijnter ende nyet meer. Mer wert sake, dat he anders enigen kost dede of erghent rede of geit uytgheve ende verlechden meer dan he boerden van onsen bevele of onss oversten rentmeister vurscreven tot onser behoef, soe en soilen wij noch onsen erven ende nacomelinge noch onse overste rentmeister indertijt Aetzert vurgenoemt nyet ontsetten noch doen noch laten ontsetten van den toll ende tolhuse vurscreven in gheenrevvijs. Wij en hedden Aetzert vurgenoemt of sijnen erven irst wael betaelt des he van onsen bevele of onss oversten rentmeister verlecht ende uytgedaen hedden toe bescheideliker rekeninge ende bewisinge. Ende wij Willem hertoge vurgenoemt hebben gelaeft ende gelaeven overmits desen brief in goeden truwen Aetzert vurgenoemt of synen erven alle saken ende punten vurscreven vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende doen halden. Alle argelist uytgeseget. Ende want wij alle onse renten ende tolle van onsen landen vurscreven verbrieft hebben onsen lieven rait ende oversten rentmeister Gadert van Stramprade vurscreven ende dese bevelinge ende alle saken ende punten bij sijnen weten ende goetduncken geschiet sijn, so hebben wij hem gebeden dat he des te getuge sijn segel mede an desen brief heeft gehangen ende ich Gadert, overste rentmeister vurscreven, bekenne in desen brief dat ich van bevele mijns lieven genedigen heren van Gelren vurscreven, want alle saken vurscreven mit mijnen weten ende guetduncken geschiet sijn, mijn segel mede an desen brief hebbe gehangen. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCCXC primo des Saterdages na den heiligen Derthiendach.

Bol. 141v. is onbeschreven.