is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>1. 148. Wij Willem van Gulich, bider genaden Gaits hertoge etc. ende Katharine van Beyeren etc. bekennen avermids desen apenen brieve dat wij mit willen ende consent Arnds van den Gruythuys, onss lieven zwagers ende knapen, geconfirmiert, gevest ende gestedicht hebben, confirmeren, vestigen ende stedigen, mit desen apenen brieve Gerselys van den Gruythuse, onsen lieven neve ende knape, onse huys ende slot tot Hattem mit alle sinen toebehoeren ende mit alsulken brieven ende manieren so Arndt van den Gruythuys vurscreven dat van onss gehat heeft te bewaren ende te hueden so die principael brief dat begrepen heeft ende gelaven voer onss ende onsen erven Gerselys ende sinen erven alle die punten vurscreven in goiden trouwen vast, stede ende onverbrekelic te halden, sonder enich argelist of beschudde. Ende hebben des te orkonde onse segelen etc.

Wij Willem ende Katharine etc. bekennen dat wij sculdich sijn van gerechter scholt als van onsen ampt van Arnhem ende van Veluenzoem Peter, Arndt ende Goissen van den Gruythuys, gebruederen, onsen lieven neven, Arndts soenen Xllc goede alde guldene scilde of die werde etc. voer wilke xuc alde scilde vurscreven wij Peter, Arnt ende Goissen vurscreven gesat hebben ende setten voer onss ende onse nacomelinge avermids desen apenen brief in onsen weert bij Wagheningen gelegen, geheiten des Grevenweert mit alle sinen toebehoer ende in onsen tyende van Arnhemerbr. .. mit alle sinen toebehoer, desen vurgenoemde weert ende tyenden rustelich ende vredelich te gebruken ende te besitten ongehyndert ende ongekroedt ende die op te boeren aengaende op sente Mertijns dach yn den winter nu neest comende ende so voert alle pachtdage ende alle jaer ende van jaer te jaer in afslach ende afkortingen der summen gelds vurscreven, thent ter thijt dat Peter, Arnt ende Goissen