is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij Willem etc. doen kont etc. ende bekennen dat wij heren Johan van Hoentseler etc. onsen lieven rait ende bewaire op dese tijt van onsen lande bevalen hebben ende bevele mit desen brieve die wijle wij nu ut onsen lande sijn sullen alle broeken, groet ende cleyn, als ons verschien sijn ende verschinen sullen uyt te vorderen ende ut te wynnen ende te doen utvorderen ende ut te winnen ende soe wes he boert van den broeken voerscreven dat he dat halff levere Gadert van Stramprade, onsen oversten rentmeister ende halff keren al aen sulke stede daer wij hem dat bevalen hebben tot bescheideliker bewisinge ons daer aff te doen in allen onsen landen die wyle wy nu uyt syn sullen ende dair mede te yffenen ende te overdragen bi onsen amptman off bi tween off drien van onsen rade van onser wegen ende die in onsen name ende onder onsen teyken segell dat wij hem bevalen hebben mit briven quyt te scelden ende soe wes he boirt van den broeken vurscreven sal he ons bescheideliker rekeninge ende bewisinge tot onser maningen aff doin ende wes he dairtoe doet sullen wij vast ^ ende stede halden. Ende wij gelaven in goiden trouwen

voir ons, onse erven ende nacomelingen heren Johan voerscreven ende sinen erven soe wes he in desen voerscreven saken doet ende sal doin vast, stede ende onverbrekelick te halden. Alle argelist uytgeseight.

24 April....

Fol. 155v- Wij Willem etc. doen kont ende bekennen dat wij heren Johan van der etc., onsen lieven rait ende bewaire, op dese tijt van onsen landen bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve die wyle wij nu buten onsen landen sijn sullen te vorderen ende te doen vorderen ende te boeren ende te heffen al alsullick geit als ons noch afterstedich is van onser beden ende schattingen die wij nu hebben in allen onsen landen ende steden ende in den landen ende steden van