is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bel la r minus (Rob. Poliïiaen), I)e vier Uyttersten, gepredickt binnen Loven in 't Lat. Item een sermoon van de katijvigheyt der menschelijcker nature. Overges. in de Nederd. tale. Na de copye tot Loven by Jan Maes, voor de wed. van Gysb. de Groot tot Amsterdam 1694. kl. 8°.

Hollet-,ius (Ai.oys.), Medulla asceseos seu exercitia spiritualia S. 1'. Ignatii de I.oyola explanata, etc. Ed. nova. Parisiis 1827. 8°.

Helleman', La fin des Jésuites et de bien d'autres. Louvain 1828. 8°.

Bellesheim (Alph.), Giuseppe Cardinal Mezzofanti. YVürzburg [1880]. 8°.

llelydenisse van twee Minder-broeders, genaemt Observanten van Keulen, voor eenige weken tot Maestricht overgekomen, gestelt in de Ned. tael, soo als deselve in 't Hoochd. is uytgesproken voor het aengesight van de Gereformeerde gemeynte .... 29 Febr. 1688. Gedr, na de copy van Maestricht, 1688. 40.

Belydinghe — Clare — des Christen gheloofs, twelck alle oprechte Catholijcke menschen tot allen tijden daer toe versocht zijnde, schuldich zijn te belyden. Deur ordinantie ende bevel van lan Hauthin eerts-bisschop van Mechelen uytgheg., enz. Van woorde te woorde, na de copie ghedr. tot Loven, by lan Maes 1585. 40. R. K.

Belydinghe — Een — des gheloofs der bekeerder Calvinisten, enz. Loven, bij Jan Boogaerts 1568. 8°. L. S.

Belydinghe — Klare — des gheloofs van de Roomsche Catholijcken. Daar teghen gestelt een klare belijdinghe vande Ghereformeerde Christenen, enz. Rotterdam 1610. 40. R. K.

Bemerkingen van eenen godgeleerde over de bul van Pius IX, betreffende de ontvangenis der H. Maagd. Uit het Fr. Utrecht 1855. 8".

1

Bencius (Franc.), Quinque martyres. Antwerpiae 1602. 120.

Benedictinerregel — Oxforder —, herausgeg. von Er>. Sif.vers. Tübingen 1887. 4°-

Benedictus XIV, Litterae in forma brevis quibus Franciscus card. de Saldanha motu proprio constituitur et deputatur in visitatorem et reformatoren! clericorum regularium Soc. Jesu in regnis Portugalliae et Algarbiorum, etc. Ulyssiponae 1758. kl. 8°.

Benedictus (Ren.), Locorum praecipuorum Sacrae Scripturae, tam Veteris quam Novi Testamenti quibus corruptis inscitè et pravè detortis abutuntur huius tempestatis haeretici contra fidem Catholicam et veritatem Evangelicam conquisitio et Cathol. expositio, etc. Antverpiae, in aed. vid. et haer. Ioan. Stelsii 1567. 240.

Benedictus (Ren.), Panoplia Catholicorum, adversus vigentes nunc passim haereses, in stromatum biblicorum libros quatuor distincta, etc. Ed. alt. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1577. 8°.