is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloemen (Hendr.), Memorie van elementen voor het pleidooi voor Joann. Fred. Warnink, R. K. priester en pastoor te Home, beklaagde ter zake van in strijd te hebben gehandeld met de wet tot regeling van het toez. op de onderscheiden kerkgenootsch. Almelo 1855. 8°. E. M.

Blok (P. J.), De Jezuieten. Rede. Groningen 1893. 8°-

Blosius (Lur>.), Canon vitae spiritualis. Lovanii, ex otf. Barth.

Gravii 1549. 8°.

Blosius (Lud.), Cimeliarchion piarum precularum. Lovanii, ex off.

Barth. Gravii 1549. 8°.

Blosius (Lud.), Enchiridion parvulorum. Lovanii, ex off. Barth. Gravii 1549. 8°.

Blosius (Lud.), Opera omnia. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1572. f°.

1 >111111 (Rob.) — ¥ '.en woord van — tot zijne gemeente, gesproken op den dag van de inwijding der Duitsch Katholijke Gemeente te Breslau. Doesborgh 1845. 8°. E. M.

BI 11111 (J. J.), Ursprung religiöser Ceremoniën und Gebrauche der römisch-catholischen Kirche, besonders in Italien und Sicilien. Aus dem Engl. Leipzig usw. 1826. kl. 8°.

Bliuitselili (J. C.), Rom und die Deutschen. 1, Römische Weltherrschaft und deutsche Freiheit. II, Der Jesuitenorden und das deutsche Reich. Berlin 1872. 8°.

Blyssemius (IIenr.), Defensio assertionum theologicarum de vera et sacrosancta Christi, quam habet in terris, Ecclesia militante. Ingolstadii, excud. Dav. Sartorius 1577. 40.

ltodc (II einr.), Das Innere der Gesellschaft Jesu. Eine durch die Dokumente des Jesuiten-Ordens gegebene Darlegung der Erziehungsund Lebensweise ... in unseren Tagen. 2« Aufl. Leipzig 1847. 8°.

Bodmier (Joann. Frid. Eberh.), Dissertatio inauguralis de jure occupandi statuendique de bonis exstincti Ordinis Jesuitarum, maxime ex formula pacis Osnabrugensis. Gottingae 1779. 40.

Boelen (Ant.), Het Oecumenisch Concilie, de salto mortale der Jezuiten. 's-Gravenhage 1869. 8°. E. M.

Boguert (Gust.), Affaire des Jésuites de Bruxelles, au sujet d'une somme de 300,000 fl. de Hollande exlorquée par les R.R. I'.l'. a la dame Van Vianen. Breda 1845. kl. 8°. E. M.

Bogerniuniius (Joh.), Spieghel der Jesuyten ofte catechismus van der lesuyten secte ende leere, enz. Amstelredam, by Jan Ev. Cloppenburch *1608. 4».

Bolil J.Gz. (J.), Pius VII en zijn tijd. Geschiedkundige tafereelen. 2 dln. (1 bd.) Rotterdam 1861. 8°.

Bokkel (L. J. W. ten), Ernstig woord in onze dagen. Amsterdam 1853. 8°.