is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer — Amstelredams — ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers. Anno 1345. [Door Leon. Marius. Met pl.] door Boetius a Bolswert. Antwerpen 1639. kl. 8°.

Eer-redding der Roomsch-Katholijke geestelijkheid tegen de lasterlijke verdenking van den recensent in het Letterk. Magazijn voor 1816, N°. XI, dat de schrijver van Vrijmoedige bedenkingen van eenen Protestant, enz. een Roomsch geestelijke zoude zijn. 2e dr. Amsterdam 1816. 8°. E. M.

Eicliler (J. S.), Geen goed ingerigte staat kan de Roomsch-Kath. kerk vrij naar hare wetten laten leven! Naar het Hoogd. door J. Anspach. Tiel 1855. 8°.

Eisengrein (Mart.), Confessionale in quo universa materia de confessione peccatorum apud Catholicos usitata per quaestiones explicatur, etc. Ingolstadii, ex typ. Dav. Sartorii 1577. 120.

Eisengrein (Mart.), Ecclesia Catholica a novatorum calumniis, per iudices omni exceptione maiores, hoe est, ipsam Sacram Scripturam, atque unanimem S. S. Patrum consensum vindicata, etc. Ingolstadii, ex typ. Dav. Sartorii 1576. 8°.

Eisengrein (Mart.), Missale, hoe est; praecationes, catecheses, contempiationes piae, quibus Catholici in Sacro Missae salutariter uti .... possunt. Ex probatis aut. coll. et secundo ed. Ingolstadii, ex off. Weissenhorniana, ap. Wolfg. Ederum 1578 120.

Eisengreinius (Mart.), Concio plena consolationis et orthodoxae doctrinae, peccatorum remissionem ac salutem in solo Christi Domini merito quaerendam, etc. Lat. donata per Tilm. Bredenbachium. Annexa est Hannardi Gamerü Satyra de merito Christi. Coloniae Agr. ad intersignium Monocerotis 1567. 8°

Eisengreinius (Mart.), Euthanasia, sive de firma spe ac fiducia in Dei misericordia, mortis tempore, collocanda, etc. Primum Germ. conscripta; a Tilm, Bredenbachio Lat. donata. Coloniae, ap. Lud. Alectorium et haer. Iac, Soteris 1576. 8°.

Elixir Jesuiticum. Uit het Lat. [van Joh. Ludw. VVeidner] door Guido de Brés [G. Schimmelpenninck Jzn. ] Met De Jezuitische slagorde of opsomming der Jezuitische strijdkrachten verdeeld over de geheele aarde in Sept. 1761. Amsterdam 1852. 8°.

Ellendorf (J.), Is Petrus te Rome en bisschop der christelijke gemeente te dier stede geweest? Naar het Hoogd. Amsterdam 1842. 8°.

Ellendorf (J), De zedeleer en staatkunde der Jesuiten, enz. Uit het Hoogd. door L. A. C. Reigersberg. Groningen 1841. 8°.

Ellendorf (Joann. Otto), Quibus causis factum sit, ut legum ferendarum in Ecclesia Catholica potestas solis Romanis Pontificibus deferretur. Berolini 1841. 8° — Diss.

Elucidatoriuin ecclesiasticum, ad officium ecclesiae pertinentia planius exponens. [Auct. Jod. Clichtoveo.] 4a. aed. 2 vol. Parisiis, ap. Hier. et Dion. de Marnef 1548. 8°.