is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie — Een korte waerachtige — van het hooch-weerdige feest des allerheylighste lichaems onses Heeren Jesu Christi, seer statelijck gecelebreert binnen de stede Deventer, i Junij 1673, enz- z- pli673- 4°. R. K.

Historie Onpartydige — des pausdoms, van de eerste grondlegging van den Stoel van Rome tot aan het Concielie van Trente. Ontworpen door een genootschap van geleerde mannen in Engeland. In 't Hoogd. in 't licht gebr. door Fred. Everh. Rambach. 3 dln. Amsterdam 1772—74. 40.

Historiën — De — der vromer martelaren, die om het ghetuyghenisse des H. Evangeliums haer bloedt vergoten hebben, vande tijden Christi af, tot desen teghenwoordighen tijdt toe. [Door Adr. van Haemstede.] Desen laetsten druck grootelijcx verm. enz. Delf 1601. 40.

Historiën — De — der vromer martelaren, die om het getuychenis des H. Evangeliums haer bloet ghestort hebben, van de tyden Christi af tot desen tegenwoordigen tijt ende jare. Ende dat niet alleen in dese Nederlanden, maer oock" in Vrancrijk, Engelant, enz. [Door Adr. van Haemstede.] In desen laetsten druck van nieuws overs. enz. door I. S[cabaelje?] Dordrecht 1643. f°-

Hoe nuttig dat de herstelling der Jesuieten zou wezen voor de onderwyzing der jongheyd in de Nederlanden. Z. pl. 1793. 8°.

Hoe er in Roomsche kerken gepredikt wordt. Proeve van kanselwelsprekendheid der paters Redemptoristen in Noord-Brabant en Limburg. Tiel 1852. 8°.

Höe (Matth.), Kort bericht van het onderscheyd der Evang.-I.uthersche en Roomsch-Catholyke leere, enz. Met voorr. Uyt het Hoogd. met aanh. door Joh. Wilh. Martini. Amsterdam 1735'. 8°. — Met titelpl.

Hoefler (Const. von), Papst Adrian VI, 1522—1523. Wien 1880. 8°.

Hoeusbroech (Paul van), Godsdienst of bijgeloof? Een bijdrage tot de karakteristiek van het Ultramontanisme. Uit het Duitsch door Z. U. Amsterdam 1900. 8°.

Hoensbroech (Paul von), Mein Austritt aus dem Jesuitenorden. 5e Aufl. Berlin 1893. 8°. E. M.

Hoensbroech (Paul von), Mijn uittreden uit de Jezuïetenorde. Uitliet Duitsch naar den 8en dr. Amsterdam 1899. 8°.

Hoepermans (H.;, Antwoord op het boekje van J. J. Ie Roy: Zestal brieven over de onfeilbaarheid van den Paus en van de Kerk van Rome, ter beantwoording der brieven van J. G. Lesage ten Broek. 2 dln. Amsterdam 1838. 120. E. M.

Hoeyen (H. A. des Amorie van der), Het eeuwige pausdom. Rede. Amsterdam 1872. 8°. E. M.

Hoeven (H. A. des Amorie van der), Mijn terugkeer tot de kerk van Christus. Amsterdam 1871. 8°. E. M.