is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keure ende ordonnantie tegens de stouticheyt ende excessen der Papisten ende Paus-gezinden. Leyden 1640. 40.

Kiezers — Aan de — en afgevaardigden van Nederland. 2« dr. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Kikkert (J. P.), Concordia. Volkslied voor den beschaafden stand. Amsterdam z. j. 8°.

Kimman (J.), Katholiek protest tegen de moderne beginselen, die men op 1 April 1872 zoude willen huldigen. Amsterdam 1872. 8°. E. M.

Kints (C. van), Het goed regt der Roomsch-Katholijken tot een concordaat verdedigd. Amsterdam 1841. 8°. E. M.

Kist (N. C.), Het derde eeuwfeest der Jesuiten-orde. [Leiden 1840.] 8°.

Archief voor kerkel. geschied., dl. X.

Kist (N. C.), Onderzoek naar het vorstelijk regt van placet. Leide 1843. 8°. E. M.

Klaerung — Fortschreitende — in Sachen des Concils und seiner Gegner. Freiburg i. Br. 1871. 8°.

Das Oekumenische Concil, 12.

Kloosters — Over — en kloosterlijke inrigtingen in Nederland. Tiel 1851. 8°. • E. M.

Kniel (Corn.), Die Benediktiner Abtei Maria-I.aach. Gedenkblatter aus Vergangenheit u. Gegenwart. 2L' Aufl. Köln 1894. 8°. — Mit Abb. E. M.

Knoop — De — des geschils, door eenen philosooph ter ontwikkeling voorgesteld aan zijne medephilosophen en in 't bijz. aan den schrijver van Een Protestant aan zijne medeprotestanten. Amsterdam 1816. 8°. E. M.

Knuttel (VVill. Pieter Corn.), Geschiedenis en kritiek der hedendaagsche Oud-Katholieke beweging in Duitschland, Juli 1870 —Mei 1877. Leiden 1877. 8°. — Diss. E. M.

Kocli (Ad.), Ueber den Deutschen Orden und seine Berufung nach Preussen. Heidelberg 1884. 8°.

Samml. v. Vortr. für das deutsche Volk, XII, 10.

Koeberle (J. G.), Aanteekeningen van een' Jezuiten-kweekeling in het Duitsche Collegie te Rome. Deventer 1846. 8°. E. M.

Koenigsberger, Eine Kleinigkeit wider die Jesuiten. Ulm 1829. kl. 8°.

Koerner (Ferd.), Tezel, der Ablassprediger. Sein Leben und sein Wirken für den Ablass seiner Zeit, usw. Frankenberg i. S. 1880. 8°. L. S.

Koets (P. J.), Zegekreet bij de verklaring van Z. H. Pius IX, betreffende de Onbevlekte Ontvangenis der Moedermaagd, 2e dr. Amsterdam 1855. 8°. E. M.

R. K. Kerk. 8