is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leven — Het — van pater Petr. Thom. van Hamme, missionnaris in Mexico en in China (1651—1727). Gent 1871. gr. 8".

Maetsch. der Vlaemsche biblioph. 3e ser., n°. 14.

Leven — 't — van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den Achtsten, enz. Met pl. Amsterdam 1722. kl. 8°.

Leven — Het — vande H. Maeghet Rosalia, patronerse teghen de peste. Beschr. door eenen priester der Societeyt Iesu. Verlicht met beelden en met poësie. Antwerpen 1658. kl. 8°.

Leydeckerus (Melch.), De historia Jansenismi libri VI, quibus de Corn. Jansenii vita et morte, nee non de ipsius et sequacium dogmatibus disseritur. Trajecti ad Rhen. 1695. 8°. — Cum eff.

Leyser (Polvc.), Rettung der zweyen Pragerischen Predigten, wider Johannem Decumanum. Leipzig 1609. 40. L. S.

Liber censuuin — Le — de 1'église Romaine. Publ. av. préf. et comment. par Paul Fabre. Paris 1889— . 4°.

Biblioth. des écoles fr. d'Athènes et de Rome, 2e série.

Liber (liurnus Romanorum Pontificum. Denuo ed. Th. E. ais Sickel. Vindobonae 1889. 8°.

Liber pontificnlis — Le —. Texte, introd. et comment. par L. Duchf.sne. 2 tom. Paris 1886, 92. 40. — Av. facs.

Biblioth. des écoles fr. d'Athènes et de Rome, 2e série.

Liberalisme en Roomsch-Catholicisme. Thorbecke en Rome. Een woord aan alle Protestantsche kiezers van Ned. Leyden 1853. 8°.

Liberius Candidus [J. B. Hummel], Tuba magna mirum clangens sonum ad Papam Clementem XI, imperatorem, reges, principes, etc. de necessitate longè maxima reformandi Societatem Jesu. Ed. 3a. 2 tom. (1 vol.) Argentinae 1717. 8°.

Licht — Pastoor — en zijne afscheiding van de Roomsche Kerk. Zwijndrecht 1845. 8°. E. M.

Licht en duisternis of het Evangelie en Rome. Een vervolg op „Strijd der beginselen, enz." Door [S. H. Koordf.rs]. Tiel 1851. 8°.

Liebaert (M.), Het graf voor alle nieuw-gesinde, die leeren dat de Schriftuure alleen in alle geschillen des geloofs den onfeylbaren rechter is, enz. Door een liefhebber vermeerdert. Loven z. j. 120. E. M.

Liebermann (Fr. Leop. Br.), Institutiones theologicae. Ed. 4a. 5 tom. Lovanii 1832, 33. 8°. — Cum eff.

Lied — Een — op den toestand van Nederland. — Asaf, Eene roepstem aan [tot] het volk van Nederland. Gorinchem 1853. 8°. Twee verschillende uitgaven.

Lied — Een nieuw — van Wilhelmus van Nassouwen. [Door P. J.

Vermeulen.] Utrecht 1853. 8°.