is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Officium diurnum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1587. 8°. — Cum fig.

Oggel (P. J.), Christus als de koning van Sion voorgesteld aan de adressanten tegen de bisschoppel. hierarchie naar Psalm II • 6 Utrecht 1853. 8°.

O'Uormaii (Edith), Kloosterleven ontmaskerd. 3e dr. Amsterdam z- i- 8°- E. M.

Ogtrop (L. J. G. van), Afgedwongen antwoord aan C. B. Spruijt op zijn open brief „Antipapistische felheid of Protestantsche plichtsbetrachting". Amsterdam 1889. 8°.

Oliekoop — De nieuw aangekomen — te Amsterdam, om de R. K. priesters van Ned. radikaal te genezen, 's Hertogenbosch [1853]. 8°!

— 2« dr. 's Hertogenb. [1853], 8°.

Ondergang De — van het Pausdom, naar de voorspelling van twee Roomsche heiligen uit de middeleeuwen. Arnhem 1855. 8°.

— . 2e dr. Arnhem 1855. 8°. E. M.

Oiulerrigt — Herderlijk — van den aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Haarlem en Deventer, over de onbevlekte ontvangenis der H. Maagd Maria. Utrecht 1856. 8°.

Ondern tfsboekje over de geschiedenis en leer der Roomsch-Katholieke en Protestantsche kerkgenootschappen. Leyden 1856. kl. 8°. E. M.

Onderwysboekje betreffende de verschilpunten der Protestantsche en Koomsch-Katholijke Kerk, getoetst aan de uitspraken des Bijbels Zutphen 1845. k>- 8°. L_ g*

Oiiderwysingen — Christelyke — ende gebeden, getrokken uyt de H. Schrifture, den Missael, en de HH. Audt-Vaders, enz. Denioendr. Gendt 1734. 120. — Met titelpl.

Onfeilbaarheid — De pauselijke —. Een parel aan de kroon der Nederlandsche bisschoppen. Door een Roomsch-Katholiek. Dordrecht

l87°- 8°. E M>

Onfeilbaarheid De — der Roomsche kerk onbevooroordeeld onderzocht en waar bevonden door eenen Protestant, die niet vreesde de waarheid te zoeken. Amsterdam 1816. 8°. E. M.

Ongrondwettige — Over het — en schadelijke van een concordaat tusschen Nederland en Rome aan te gaan. Groningen 1841. 8°.

Onschendbaarheid — De — van den Kerkdijken Staat. DoorSrvBR.I v[an] d[en] A[nker], Amsterdam 1859. 8°.

Ontboezeming uit Utrecht, bij 's Konings vertrek uit Amsterdam. [Door de Haan.] Utrecht 1853. 8°.