is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pius — De schrandere — en zijne allokutie. Door den schrijver van: Wat is de pligt van iederen Protestant? Amsterdam 1853. 8°- M-

Plucaet, inhoudende verbodt dat geene Jesuiten, priesters, papen, monicken, of andere geordende persoonen vande Roomsche gesinden' in dese landen en sullen mogen comen ofte verblijven, enz. 's GravenHage 1649. 4°- R. K.

Placcaet des bisschops van Geulen, tegens die van de religie in 't Sticht Munster. Waer in alle onderdanen op seeckere pene scherpelijck belast werden, haer ter biechte ende misse te beseven, enz. 's GravenHaghe 1625. 4°.

Placcaet des Gonincx van Engelandt, nopende het bannissement der Jesuyten, priesters, ende alle pausche gheestelijcke persoonen, uyt het coninckrijcke van Enghelandt. Overghes. wt den p;ngh. in onse Nederl. tale. Nae de copye ghedr. tot Londen. 1604. 40. R. K.

Placcaet van den Goningh van Enghelandt, wt ghegheven den 15 Jan. ouden stijl 1606 teghen dry Jesuiten, die van de voornaemste practiseerders gheweest zijn van'de leste verraderye. Overghes. wt den Engh. in onse Nederl. tale. Nae de copye ghedr. tot Londen. 1606. 40.

Placcaet vande Kertzhertoghen, verbiedende de schandalen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere, doen ende ghebruycken tot verachtinge van onse heylige Gatholijcke, Apostolijcke, Roomsche religie. Item ordonnantie ende placcaet tegen het disputeren ende debatteren ter saecke vande religie, etc. Nae de copye ghedr. tot Bruyssel. Dordrecht 1610. 40.

Placcaet, inhoudende naerder verclaringe ende verbot vande tsamencompsten, conventiculen oft vergaderinghen, van die hen pretenderen te wesen vande Roomsche religie. Ende oock teghens het hertrouwen ende herdoopen. 's Gravenhage, bv Aelbr. Hevndricsz. 1594. 4°

I'laccact van de Stat. Gen. vande Vereen. Nederlanden, daer by ordre gestelt wordt opt verkenen vande paspoorten, enz. Item tegen de Jesuiten en derselver scholen: mitsgaders de gene die hen begeven ter scholen inde universiteyten, staende onder de tirannige heerschappie der Spaignaerden, enz. 's Gravenhaghe, by Aelbr. Heyndricksz. 1596. 40.

Placcaet vande Stat. Gen. der Vereen. Nederlanden, inhoudende ordre, waer naer de Jesuijten, priesters, ende monicken vande pausselijcke ofte Roomsche religie inde selve landen komende, hen sullen dragen, enz. 's Graven-Haghe 1612. 40.

Placcaet vande Stat. Gen. der Vereen. Nederl.anden [van 27 Maart 1612], inhoudende ordre, waer naer de Jesuijten, priesters ende monicken vande pausselijcke ofte Roomsche religie inde selve landen komende, hen sullen dragen, enz. 'sGraven-Haghe 1618. 4°. R. K.