is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verclariiighc des groot-machtighsten koninghs van groot-Britanniën, Vranckrijck ende Yerlandt, enz. Voor het recht der coninghen ende de independencie haerer croonen. Teghen de oratie des doorluchtighsten cardinaels van Perron, enz. Uyt de fransoysc'ne in onse Ned. sprake vert. Amstelredam, by Mich. Colijn 1615. 40. R. K.

Verelaringlie des Halschen afgodts, van Iustus Lipsius. Wonder veyl ende cierlijck opghepronct ende voorts ghedaen. Z. pl. 1605. 40. R. K.

Verdueus (Ren.) [Andr. Rivetus], Statera, qua ponderatur Mantissae Laurentii Forerii Jesuitae Oenipontani sectio prima, etc. Lugduni 1637. 12°.

Verdediging — Vriendelyke — van het Genootschap van Jesus. Uit het Lat. Medemblik enz. [1773]. 8°.

Verdediging van het tijdelijk bestuur des Pauses, of de geneesmiddelen, door Lord Derby, Disraeli en de La Guéronière tot herstel van den Kerkelijken Staat voorgeschreven, te laat aangekomen. Naar het Ital. door een R. K. priester [Sybr. van den Anker], Amsterdam 1859. 8°.

Verdedinglie van de thien redenen der bekeeringe L. C. B. teghens de ontdeckinghe der waenwysheyt van Petrus Cabeljau, dienaer des woordts tot Leyden, klaer ende naecktelijck vertoonende de ongefondeertheyt der vermeynde Reformatie, enz. Door den selven L. C. B. Geulen [Amsterdam] 1648. kl. 8°.

Verderfelijke — Het—der gehoorzaamheid bij de Jezuïten, of narigt aan de lezers van het geschrift des Eerw. de Ravignan, over het bestaan en de regels der Jezuïten. Uit het Fr. door een Katholiek. Rotterdam 1845. 8°- E. M.

Verepaeus (Sim.), I'recationum piarum enchiridion, ex S. S. 1'atrum et illustrium, tum veterum, tum recentium authorum scriptis .... concinnatum. Antverpiae, ap. loann. Bellerum 1571. 160.

Verhaal — Beknopt geschiedkundig — van het beroemd mirakel, waarmede God de stad Amsterdam heeft vereerd en verheven. [Door J. G. F. Esdré?] Amsterdam 1841. kl. 8°. — Met pl.

A eriiaal Kort en waaragtig — van de laetste vervolginge der Evangelische leeraaren in Hungarien, enz. Amsterdam, by Joh. van Someren 1677. kl. 8°.

Verhaal — Kort en waaragtig — van de laetste vervolginge der Evangelische leeraaren in Hungarien, enz. Amsterdam 1677. Op nieuw uitgeg. door A. van Toorenenbergen. Met pl. Harderwijk 1870. kl. 8°. 1

A eriiaal van Makrena Mieczylawska, abdis der nonnen van den H. Basilius, of geschiedenis eener vervolging van 7 jaren .... Naar hare opgaven geschreven, enz. 2e dr. 's Bosch 1846. kl. 8°. E. M.

Aerhaal — Omstandig — van 't plunderen der Jesuite Kerk binnen

de stad 1 hoorn op 16 July 1724. Als mede de wreede sententie

die daar op is gevelt en op een moordadige wyze volbragt, enz. 2'' dr. Z. pl. 1725. 4o.