is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhaal — Getrouw en naauwkeurig — van 't schrikkelyk treurspel onlangs uytgevoert tot Thoorn, in Pools Pruissen, door het overleg en aanstooken der Jesuiten, enz. Uyt het Eng. Amsterdam 172c. kl. 8». — Met pl. ' s

Amsterdam 1725. 40. — Met pl.

Twee verschillende uitgaven.

\ erhaal van de siekte, dood, lykstatie ende begravenis van den Paus. Als ook een naaukeurig berigt van 't Conclave, van de verkiesing van een nieuwen Paus, enz. Leyden z. j. 40.

\ erliael betreffende de comedie ghespeelt door de Iesuwiten ende haere leer-jonghers binnen de stadt Lyon. Z. pl. [1610?] 40. R. K.

A erhacl — Waerachtigh — van een disputatie gehouden te Berckel, den 6. Jan. 1634 met een Roomsch-Catholijk priester, enz. [Door Jac. Joh. Batelier?] Rotterdam 1634. 40. R. K.

Vorhael — Kort — van de stoute indringinge, het geduurig verblyf en onbeschaemde stoutigheden van de Roomsche priesters, in de baronnie en stad van Zevenbergen.... 1627 tot 1720, enz. Delft 1726. 8°.

Verluid — Historisch — van 't gene onder de Pausen Clemens VIII ende Paulus V, in de Vergaderinge van de bystant Gods, genaemt Congregatio de auxiliis, op 't stuck van de verkiezinge ende de genade Gods verhandeld en besloten is, enz. Uyt de France in de Ned. tael gestelt. Geulen 1686. kl. 8°.

Verliael — Kort — aengaende 't versoeck der heeren ambassadeurs van Sijn Majesteyt van Vranckrijk. voor de Papisten hier te lande; midtsgaders de resolutien der Stat. Gen. enz. Dordrecht 1644. 40.

Vorhael van 't wonderlijke en seltsame leven, en de mirakelen van de aldergelukkigste Rossa de Santé Maria, van de ordre der preekheeren, gebracht uyt Spanjen, uyt die taal overgez., ende uytgeg. door Ger. Croesf,. Met een voor en naareden. Amsterdam, by Dan. van den Dalen 1677. 40.

Vorhaeltiiiss — Das — der Jesuiten zum Leben, zu Kirche und Staat, aus ihren Lehren und Handlungen dargestellt. Von einem Katholiken. Zürich usw. 1841. 8°.

Verheiden (Jac.), Af-beeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den Roomschen Antichrist, enz. Eerst int Lat. uytgheg. ende nu in Neer-Duijtsch overghes. door P[auwels] d[e] K[empenaer]. 's Graven-Haghe 1603. 4".

Vérité — La — sur les Jésuites et sur leur doctrine. Réfutation des écrits de MM. Michelet, Quinet, etc. Paris 1844. 8°.

Yorkl;i ring' — Openlijke — namens de 1'rotestantsche Genootschappen in Nederland, Welstand, Unitas, Hulpbetoon en Phylacterion, in antwoord op den apostolischen brief van Paus Pius IX aan alle Protestanten en andere on-Katholieken. Leiden 1869. 8°. E. M.