is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waakt Protestanten! Teekenen des tijds. [Door A. F. H de Lf.spinasse.] Utrecht 1841. 8°. ' g m

W aakxaamlioiil — De —, Protestantsche courant. laars. III XI.

Amsterdam 1853-61. f°. ' E. M

Waarschouwing — Beredeneerde — over het dulden der Roomschgezinde kerkdiensten in de Vereen. Nederlanden, enz. Door een liefhebber des vaderlands [Anth. Si.tcher], 2e dr., met eene Herhaalde waarschouwing verm. Amsterdam 1726. kl. 8".

Het 2® st. met afz. titel en pagin.

Waarschouwing — Herhaalde — over het tolereeren der Roomsgezinde kerkdiensten in de Vereen. Nederlanden. Door 1 Anth.SlicherI. Amsterdam 1726. kl. 8°.

Waeehter — Der canonische —. Eine antijesuitische Zeitschrift fiir Staat und Kirche und ftir alle christliche Confessionen. Herausgeg von Alex. Mueller. 6 The. (2 Bde.) Halle, Mainz 1830—33. 4". K. M.

Waerheyt — Strydende, overwinnende ende tryumpherende —in alle principale punten der eendrachtighe, heylighe, catholijcke, apostolische kercke, raeckende een cort begrijp des geestelijcken levens, tegen alle ongelovige eygenzinde, enz. Door C. B. S. T. R. S. R. O. M. P. G. inf. [Stras?] Antwerpen 1625. 8°. R. K.

Waarschouwingen — Chrystelycke — teghen de principaelste lasteringhen, ende leughenen der Institutien Calvini, also die int Nederd. tot Leyden a° 1602 ghedruckt zijn. Midts oock teghen den ghemeynen Catechismus, enz. Door eenen liefhebber der waerheyt [H. VerdussenI. Hantwerpen 1609. kl. 8°. r. ^

Waer-seggen (Petr. van) [E. Teulinge], Eer-bewijsinghe, ende aenbiddinghe der heyligen. Antwerpen 1648. kl. 8°.

Wahnniind (Luc.), Ueber den Jesuiter-Orden. Deutschland 1814. kl. 8°.

E. M.

Waldack (C. F.), Historia provinciae Flandro-Belgicae Societatis Jesu. Annus unus, speciminis causa, i638»s. Gandavi etc. 1867. fo.

\\ alenburch (Adr. & Petr. de), Fundamentorum fidei amica discussio, sive motiva, quibus Protestantibus ostenditur, quam sit periculosum vitare communionem Ecclesiae Romano-Catholicae. Coloniae Agr 1652. 4°. R. k.

Wallon (Jkan), Jésus et les Jésuites. Moise-Tésus-Loyola. Les Jésuites dans 1'histoire. Paris 1879. 8°.

Warnsinck (J.), Teregtwijzing aan J. A. Alberdinek Thijm. Amsterdam >855. 8°.

Warnang — Christliche und schrifftmassige —, vor der RömischPabstischen Lehr. usw. O. O. 1698. 120.