is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W!86™7(8C' *8®. HCt Vaticaansch Concilie va« '869. 's Hertogenbosch

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, ii, vii, viii, X.

Willemssen (R.), Wederlegging des naamloozen schrijvers van het zoo

£g e«Ï„"L*P *erderWijk ïaris'*» d«'«»»vThï gïS

Rotterdam "" ™ de "gcl! d" %'«'

Wilms (L.), Eiloofkrans voor den recensent die in het Letterkundig

- agazijn, enz. de Vrijmoedige bedenkingen van een' Protestant heeft gerecenseerd, enz. Amsterdam [1816 j. 8°. rotestanUieeft

Wilsenius (Abr.), Getrouwen dienst, tegen Gulielmi de Landsheere

eeJte deeT ^ - he>'1'Êel?-dienst- Dat is: Antwoorde op het eerste deel van sijn vast ende klaer bewijs, dat de R. Kercke in 't

eeren ende aenroepen van de Moeder Godts Maria . . . gheen afeoderiie en bewijst, enz. Vlissingen 1649. kl. 8". aigoderye

Wilsenius (Abr.) — Den ydelen roem Roberti de La Planche prediker int jesuyten klooster, over de valschelijck ghemeendè vervalschinghe des Gereformeerde Bybels, enz. In eenighe brieven over en weer gheschreven en ghesonden, door hem ende - Amsterdam, by Nic. van Ravesteyn 1649. kl. 8°. R K

Winckel — Den — van den Paus van Roomen. VVaer in de schattinohe van alle voor-vallende saecken word ghestelt, met aenteeckeninehen uyt de Decreten, Conciliën, ende Canones, enz. Door AInt 1 DM P[inet] kilde nu uyt het Lat. ende Fr. in Nederl ghetrouwelick vert. Amstelredam, by Corn. Claesz. 1609. kl. 8°. gnetromvellck

Wiseman (Nic.), Conférences sur les doctrines et les pratiques les plus ïmportantes de 1'Église Catholique. Trad. de 1'aL et nréc dun essai par Alfr. Nettement. Bruxelles 1843. 8°

Wiseman (Nic.), Discours sur les rapports entre la science et la relieion révélée. 3e éd. Bruxelles 1840. 80._Av.pl. rengion

Wnr!man .Cudmming- . Redevoeringen van een kardinaal en een predikant, of Rome niet de beschermster maar de vervolgster der wetenschap, 's Gravenhage 1853. 8°. g

Leer.en werken der Jezuiten op godsdienstig zedelijk en staatkundig gebied. Purmerend 1860. 8°.

Wiskemann (Heinr.), Die Lehre und Praxis der jesuiten, in religiöser moral. und polit. Beziehung, von ihrem Ursprung an bis au den' heutigen Tag, usw. Cassel 1858. 8».

Wr°ue£ (,Frai5z Wilh.), Aus norddeutschen Missionen des 17. und 18 jahrh. franciscaner, Dominicaner und andere Missionare. Köln 1884. 8° Görres-Gesellschaft.

R. K. Kerk.