is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woker (Phil.), Das kirchliche Finanzwesen der Papste. Nördlingen 1878. 8°.

Wolf (Pet. Phil.), Allgemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprunge ihres Ordens bis auf gegenwartige Zeiten. 4 The. (2 Bde.) Zürich 1789 — 92. 8°. — Mit Titelk.

Dl. I anoniem.

Wolf hezen en Kevelaar. 2e dr. Utrecht enz. 1865. 8°. E. M.

Wonderdoeners en aflaatkramers in de 19de eeuw. Een paralel der 16de en 19de eeuw, als een teeken des tijds, uitgelokt door de bedevaart naar Trier ... en het geschrift; Johannes Ronge, de kath. priester en de slechte drukpers. Amsterdam 1845. 8°.

Woord — Een — over de aanstaande verkiezingen voor de 2e Kamer der Stat.-Gen., door eenen Nederlander, kiezer. Utrecht 1853. 8°.

Woord — Een — van een adressant uit Utrecht over „Het berigt uit 's Gravenhage." Utrecht 1853. 8°. E. M.

Woord — Een — in dichtmaat, betrekkelijk J. G. Lesage ten Broek en de voor- en tegen denzelven uitgegevene geschriften. Amsterdam 1816. 8°. E. M.

Woord — Een — van drie Nederlandsche bisschoppen aan hunne landgenooten, naar aanleiding van een adres aan den Koning. Utrecht 1877. 8°. E. M.

Woord — Hartelijk — aan de 51,000 onderteekenaars van het Protestantsch adres, door den schrijver van Wat is de plicht van iederen Protestant? Amsterdam [1853]. 8°. E. M.

Woord van een eenvoudig burgerman aan zijne landgenooten bij de tegenwoordige aangelegenheden. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Woord — Een — van ernst en liefde, bij de vestiging van het aartsbisdom en de bisschopszetels in Ned. Amsterdam 1853. 8°.

Woord — Een — van ernst aan de Protestanten in Nederland in onze ernstige dagen. Amsterdam 1853. 8°. E. M.

Woord — Een ernstig — ter gelegenheid eener vrolijke gebeurtenis. Door M Met pl. 's Gravenhage 1852. 8°. E. M.

Woord — Ernstig, maar liefderijk — van eenen Protestant aan zijne Roomsch-Catholieke geloofsgenooten. Amsterdam 1853. 8°.

Woord — Een — over Rome. Door een vriend der Roomschen. Amsterdam 1899. 8°. E. M.

Woord — Een — over Rome en de Jezuïten,door een Roomsch-Katholiek lid van het Italiaansch Parlement [Pantaleoni], Arnhem 1874. 8°.

Woord — Een — aan mijne Roomsch-Katholijke broeders en zusters. Door **. Amsterdam 1845. 8°- E. M.