is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord — Een vrijmoedig —, gerigt aan den heer J. Th. Spaan, voorheen R. K. priester en kapellaan te Haarlem, door eenen RoomschKatholieken leek. 2<= dr. Amsterdam 1838. 8°. E. M.

Woord — Een — aangaande Charles Louis Steylaars, fuselier in garnisoen te Leeuwarden, en deszelfs overgang uit de RoomschCatholijke tot de Hervormde kerk. 2* dr. Leeuwarden 1851. 8°.

4e dr. Leeuw. 1851. 8°.

Woord — Een — aan onze Utrechtsche medestudenten, en in het bijzonder aan de schrijvers van; Eene hervorming, enz. en Echo. Protestanten. Roomschgezinden. [Door P. M. Tutein Nolthenius? Leyden 1839.] 8°. E. M.

Woord — Een — over de verguizing der nagedachtenis van den Vader des Vaderlands. Utrecht 1853. 8°. E. M.

Woord — Een — van waarschuwing, geruststelling en teregtwijzing aan mijne Protestantsche mede-Christenen, door eenen Hervormden leeraar Nijmegen 1841, 8°. E. M.'

Woord — Een — van eenen zoogenaamden Jansenist over de woorden monster en pest in de apostol. breve van Z. H. Paus Pius IX van 4 April 1853. Utrecht 1853. 8°.

Woorden — Eenige — tot de heeren M. A. Amshoff, Dr. F. W. B. van Bell, e. a. na het lezen van hun manifest aan de Evangelische Christenen in Nederland. Amsterdam 1853. 8°.

Woorden uit den Bijbel, met anti-Jezuitische en andere aanteekeningen; gevolgd door den tekst en de vertaling van het: Summarium constitutionum, quae ad spiritualem Jesuitarum institutionem pertinent, en der: Regulae communes Societatis Jesu. Amsterdam 1852. 8°. E. M.

W orsteling — De — van het Protestantismus tegen de herstelling der hierarchie in Nederland. Verzameling van beschouwingen en officiële stukken, overgedr. uit De morgenster. Uitgeg. door J. P. de Keijser. Arnhem 1853. 8°. E. M.

Wijding — De — van den zich noemenden aartsbisschop van Utrecht. Utrecht 1853. 8°. E. M.

Wylie (J. A.), Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het Eng. en Hoogd. Met voorw. van J. I. Doedes. Tiel 1856. 8°. E. M.

AY ij linialen (Théod. Ch. Lion), Pascal als bestrijder der Jezuiten en verdediger des Christendoms. Utrecht 1865. 8°. — Diss.

Xaverius (Franc.), Novarum epistolarum libri septem. Nunc primum ex autographis, partim Hispan., partim Lusitan., Lat. et luce donati a Petro Possino. Romae 1667. 8°.

Xaverius (Franc.), Quaestiones practicae de munere confessarii circa omnis generis personas, et peccatores validé, licitè, et fructuosè exercendo. Augustae etc. 1739. kl. 8°.