is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'! „ , OPMERKINGEN.

aan het tiendrecht zou zijn zou de wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend .. . . N'o. 36, wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in ls9J dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf, volgens

eerste 3 leden van art. 3 der Wet meer II minder welken bij gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 1872 (Stbl. N". 25) overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

der verpachtingen in de heffer het tiendrecht verkreeg voor J'ft recht van successie, moet «lus ook die wettelyk

jaren 1884 tot en met 1898, !i bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

] | toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

voor het voor het bÜ by b(j ■ soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

indeel6 geheel k00p. «h.iüng. koop. scheiding. tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

: | I

I

| — 3067 |j _ ]0(}7 | Verpacht in 1897 voor ƒ117, in 1898 voor/lil.

19914 — — — 419ö Hoeen wanneer de onverdeeldheid ontstond waaraan een

einde werd gemaakt bij akte van 3 Januari 1889 (opgave gemeente den Bommel) is niet te verklaren.

| !

>/, = 67348 134696 — — I! — 21840 Verpacht in 1889 voor / 8023, in 1890 voor ƒ 7035.

„ 1891 „ „ 7017, „ 1892 „ „ 7034. „ 1893 „ „ 6841, „ 1894 „ „ 5646. „ 1895 „ „ 2439, „ 1896 „ „ 4685. „ 1897 „ „ 5393», „ 1898 „ 6563

I '/„ - 28863 134696 — — 2637 —

I I III

'

8980 — — — 3976 Deze tiend werd met andere onroerende goederen voor

het recht van successie in één som geschat op/186590,36 dd 26 Januari 1886.

I I '

| i '

V» = 30837 61674 — — - 10062

| 'lu— 3855 61674 J ÜÜ5 Z jj Z Z

V» = 2225 4450 — " U-'5 — —

\ t -T I - i - " I

ij - 9520

' 520 i — — —

I , II I II I II