is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. : i!

Kapitaalswaarde, welke . r» n * r u t> t.- t xt t- vr

bij gedwongen afkoop in 1899 "'J toepassing der wet van 1872, u r ai bKMJ li l> N.

aan liet tiendrecht zou zijn zou ,ie wettelijk verschuldigde Krachtens art. 23 der wet van 13 Mei 1859, Stbl.

toe te kennen, berekend . No. 36. wordt voor de regeling van het recht van successie

volgens het bepaalde in de afkoopsom in 1899 dus bedragen de waarde van tienden bepaald naar den maatstaf volgens

^^en van art S der Wet raeer „ min(]er welken bjj gedwongen afkoop in het jaar van het

van 12 April 181/2 (Stbl.N». 25) overlijden des erflaters, de wettelijk verschuldigde

naar de gemiddelde opbrengst , de som, waarvoor de afkoopsom had moeten zijn berekend. Bij de aangifte

• ',fn TaaS8^"'8611 heffei' l>et tiendrecht verkreeg, ™or het recht van successie, moet dus ook die wettelijk

jaren 1884 tot en met 1898, , bepaalde waarde aan het nagelaten tiendrecht worden

! 1 ! toegekend. Daarentegen zijn partijen, noch bij akte van

voor het kh i •• v- I ,scheiding, noch bij akte van koop en verkoop of anderen

overgegane v00>' het bu bu bu bij soortgelijken titel, ter bepaling der waarde van het

aandeel. geheel. koop. scheiding. koop. scheiding. tiendrecht, aan dien wettelijken maatstaf gebonden.

I f 1~

I

) / - _ ' V. — 601 2404 '

^ I - - - 2::6

i , — — Verp:wht in 1887 t/m 1898, resp. per jaar voor ƒ 812,

/ \ / 884, ƒ 723, ƒ 623, ƒ 730, / 337, ƒ 1064, ƒ 523, f 503,

' " ƒ »3°>, ƒ <>51 en/ 701. Het verschil tusschen de jaren

- 14100 \ 1891 (f 730), 1892 (/ 367) en 1893 (/ 1064), is vooral

k i opmerkelijk.

— — — 4888

1768 — — 1250 In 1874 overgegaan in de rechte lijn.

15544 1544 — Deze tiend werd niet andere onroerende goederen voor

het recht van successie in (én som geschat op ƒ41647 27 in het jaar 1897.

'/s — '430 2860 — 35 In 1878 overgegaan in de rechte lijn, later geschat met

andere goederen.

Ij] I

— — — — Verpacht in 1893 voor ƒ 263, in 1898 voor ƒ 274. I k Hieruit blgkt, dat men in 1898 toch eene lagere waarde

' " — 348 — — heeft toegekend bij de scheiding, waaruit zou kunnen

i . _ blijken, dat men niet zeer op tiendbezit schijnt gesteld

1 I ~ ~ ~ te zijn.

' ' — 1426 —

| ■ I j

] 11 — — — — Voor 't geheel verpacht in 1893 voor ƒ 583, in 1894 voor

' '/. = 1845 9226 ) ~~ 245 - - / 464, in 1895 voor / 307.

■ fjl — — — 1<!7

I

\ — 32348 * — — — Het verschil tusschen taxatie voor de successie en over-

) i, 15793 — — — gang onder bezwarende titel is bijzonder groot.

I !

I |

"'»« = 1057 i

"/»o — 1057 ( 7686 \ - - ,j _ 89 '/« = 576 \ f — 91 |! — —