is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op grond van een en ander, is men bij de in artt. 52 — 56 vervatte regeling er op bedacht geweest, ten aanzien der perceelen bedoeld onder letter a van art. 5, de bepaling der zuivere opbrengst aan geld, welke de verpachting van het geheele complex in de laatste 15 jaren den tiendheffer gemiddeld heeft opgeleverd, te doen vóórafgaan aan de vaststelling van hetgeen, als schadeloosstelling wegens de tiendbevrijding van elk dier perceelen afzonderlijk, door het liijk in hoofdsom verschuldigd zal zijn. Voor alle, bij de toepassing van het bepaalde onder letter a van art. 5 betrokken of belanghebbende personen, toch vormt die gemiddelde opbrengst van het geheele in de laatste 15 jaren geregeld verpachte tiendcomplex, als het ware, de eerste sport van den ladder, die hen tot een behoorlijke uitvoering ook van den overigen inhoud der evengenoemde wetsbepaling moet voeren.

Tot recht verstand van inhoud en strekking dezer artikelen, behoort men voorts wel in het oog te houden dat, wat men gewoon is tïm&vtrpachting te noemen, in het wezen der zaak niet anders is dan een jaarlijksche verknop der over zekere uitgestrektheid grond, in hot ééne jaar hier, in het andere jaar daar, te veld staande en jegens den verpachter, krachtens het aan dezen toekomend tiendrecht, verschuldigde tiendvruchten. De gezamenlijke uitkomst der verpachtingen van eenig tiendblok in de laatste 15 jaren toont derhalve alleen aan, hoe groot de waarde was der tienden, welke gedurende dien tijd verschuldigd zijn geweest van alle in dat blok gelegen perceelen, waarop — al zij het ook slechts eenmaal — in die jaren tiendplichtige vrucht is geteeld. En om de volle tiendwaarde te bepalen van het aldus „verpachte" blok zal men bij de gemiddelde zuivere tiendopbrengst der zoo éven bedoelde perceelen te zamen, dus nog hebben te voegen de, overeenkomstig het bepaalde in art. 8, door schatting te bepalen tiendwaarde van alle overige tot hetzelfde blok behoorende perceelen, waarop in de laatste 15 jaren de tiend, zoo niet geslapen, dan toch heeft gerust.

Art. 58. Zoo even in den aanvang der toelichting op de artikelen 52 tot en met 56, werd kortelijk samengevat de hoofdinhoud der regels welke de Schattingscommissiën, ingevolge het bepaalde het bij art. 5a junctis artt. 6 en 7, zullen hebben in acht te nemen bij het bepalen der tiendwaarde van perceelen, waarop niet alleen in een of meer der laatste 15 jaren tiendvruchten zijn geteeld, maar die tevens behoorden tot eenig in die jaren geregeld verpacht tiendblok. En na hetgeen daar ter plaatse werd uiteengezet, zal het duidelijk