is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evengenoemd artikel gestelden termijn, eerst verstreken zijn nadat een vol jaar is verloopen sinds de wet in werking trad. En vóórdat het onderzoek der betrokken Tiendcommissie naar aanleiding van bovenbedoelde aangifte zóóver is gevorderd, dat het in art. 45 bedoelde besluit door haar zal kunnen worden genomen, laat het zich alzoo wel verwachten, dat dan de invoering der wet ten minste 15 maanden zal geleden zijn.

Met het oog hierop heeft men gemeend den hier bij dit artikel gestelden termijn op één jaar en 90 dagen te kunnen bepalen, welk tijdsverloop de betrokken Tiendcommissie dus in ieder geval zal hebben in acht te nemen alvorens te besluiten omtrent de geldigheid, den aard of den omvang van eenigen tiend, tot welks afkoop, bij het in werking der wet, eene rechtsvordering aanhangig was.

Art. 82- Gelijke vrijdom van zegel- en registratierecht werd'toegekend bij art. 22 deiwet van 12 April 1872 (Stbl. n° 25) tot afkoopbaaistelling der tienden.