is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 19Je eeuw over de Godshuizen en Arminrichtingen gefungeerd hebben, en hoe en wanneer de opvolging in die functiën heeft plaats gehad. Daarentegen was mij van de samenstelling van het archief van het hoofdbestuur niets bekend; de deelen, portefeuilles en pakketten zijn vluchtig ingezien en beschreven, aan de samenstelling is niets veranderd, ze werden gelaten zooals ze door mij gevonden zijn. Eene scheiding van stukken vereischt toch meer aandacht en onderzoek dan de tijd toeliet. Bij eene definitieve regeling zal dit echter met vele nummers ongetwijfeld moeten geschieden. Ook wensch ik hier ter verklaring van de wijze, waarop deze lijst van archiefstukken in elkander is gezet, op te merken, dat ik van de deelen en stukken, die betrekking hebben op de eigendommen der gestichten, slechts eeu klein gedeelte gezien heb en dus te eenenmale in het onzekere ben gebleven, of elk gesticht weder in het uitsluitend gebruik van zijne eigene goederen is gekomen, zooals het die vóór de reorganisatie alléén bezeten heeft, dan wel of alles te zameu thans gemeen goed van de Godshuizen is. De wijze, waarop eene begrooting en eene jaarlijksche rekening is ingericht, zou het Laatste doen gelooven, maar toch scheen mij dit zoo onaannemelijk, dat ik er niet toe kon besluiten alle eigendomsbewijzen onder één hoofdstuk te beschrijven. Ik heb ze met andere papieren, die met eigendom in verband staan, b.v. pachtcontracten van landerijen en dergelijke, gebracht onder het gesticht, dat vroeger altijd eigenaar is geweest, of dat in die stukken zelf als zoodanig uitdrukkelijk wordt aangeduid Zooveel mogelijk zijn de stukken gebracht tot het archief, waartoe zij behooren, maar bij alle nummers was dat niet geheel mogelijk, omdat een bestuur zijue aanteekenirgen dikwijls voortzette in deelen van een vorig bestuur en omdat ik aan de samenstelling der pakken niets veranderen kon. Er is in deze lijst maar één hoofdstuk »Financiëele administratie" (met onderdeel bij ieder van de gestichten), dus niet bij de sub-directiën; deze hadden wel geldelijk beheer, maar geen zelfstandig, het was ondergeschikt aan het hoofdbestuur, dat alleen rekening en verantwoording deed.

Het was een punt van overweging voor mij, of de aanteekeningen, die ik bij het doorzoekeu van sommige archiefstukken inmiddels gemaakt had , hier al dan niet moesten worden medegedeeld. Daar het echter onzeker is, of mij de gelegenheid voor eene definitieve regeling dezer nieuwe archieven vergund zal zijn, en die aanteekeningen de bruikbaarheid van deze lijst kunnen verhoogen, zijn ze, naar ik hoop te juister plaatse, ingelascht. Zoo evenaart dit werk dan in enkele opzichten een formeelen inventaris, in vele andere is het voor aanvulling en verbetering vatbaar."

Tot de oude archieven, wier regeling thans geheel is afgeloooen, terug-