is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorende tot eenige oude rekeningen; deze zijn, meestal zonder datum en naamteekening, zoo gebrekkig en onvolledig gesteld, dat met meer vrucht de omschrijvingen in de rekeningen zelf te raadplegen zijn Omtrent de be.-chrijving der regesten en de wijze van bewaring der charters zijn aan het hoofd der Regesten lijst enkele mededeelingen gedaan.

Gelijk gezegd, waren de gestichten oudtijds geheel zelfstandig, elk met een afzonderlijk bestuur, dat, behoudens de in de Inleiding op het archief van het gasthuis te bespreken uitzondering, door Wet en Raad der stad benoemd werd en daaraan rekenplichtig was. Maar de administratie van eenig godshuis te Middelburg heeft gedurende deze periode nimmer deel uitgemaakt vau die der stad En al kan de fundatie van elk der gestichten te Middelburg niet met zekerheid worden aangeduid, het schijnt uiet twijfelachtig, dat de oorsprong van alle moet gezocht worden in de particuliere liefdadigheid, waaraau zij, zoover de stukken teruggaan, ook hunne bezittingen te danken hebben Vóór 1812 behoorden de gestichten zich zelf toe ').

De inlijving bij Frankrijk gaf in hare gevolgen (arrrtcs van den prefekt van 29 Augustus en 6 September 1811) het aanzijn aan twee commissiën: die der Hospices en vau Bienfaisance. De eerste kreeg tevens eene reorganisatie der gestichten in den geest der Fransche wetgeving in opdracht. En daarmede gaat het oude tijdperk der geschiedenis van deze huizen zich sluiten. In November 1811 worden de bezittingen overgenomen en samengesmolten om voortaan vereenigd volgens eene eenparige en op denzelfden voet geschoeide administratie beheerd te worden De reorganisatie komt in den loop van 1812 tot stand; zij vervreemdt de gestichten van hunne oorspronkelijke bestemming, twee er van worden overgebracht en met andere vereenigd, één geheel opgeheven. Oude besturen worden ontbonden of ontslagen, sub-directiën treden in hunne plaats. Voortaan zullen de Godshuizen naar nieuwe beginselen bestuurd worden. Daartusschen ligt de grens van de oude en nieuwe archieven. Intusschen is die grens in alle archieven niet precies dezelfde, evenmin hebben alle stukken van een zelfde archief die grens gemeen. Daarvoor hadden de veranderingen voor alle gestichten op denzelfden dag moeten worden ingevoerd en hadden de oude besturen hunne geheele administratie tot en met den dag te voren moeten afsluiten. Het een noch het ander heeft plaats gehad. De ontvang-

') Het is zoo opmerkelijk niet, dat deze toestand vrij wel overeen komt met dien, waarin ook de Godshuizeu in Hollaud blijkens het plakaal van 2 Maart 1575 (zie Groot Placaet-Boeck IV, kolom 345) moeten verkeerd hebben; daar Zeeland in zoo menig opzieht met Holland meeging. Ik laat daarbij in het midden, waaraan de stad het recht van toezicht op de Godshuizeu outleeude.