is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. H ET GAST HUIS.

INLEIDING.

§ 1. HET GESTICHT.

Het gasthuis is eene van de oudste stichtingen der stad, naar welker Oorsprong, geschiedenis al meermalen een onderzoek is ingesteld, zonder dat tot nog toe evenwel onder meer de oorsprong er van in het licht is getreden.

In de opdracht van het grootleggerboek (1604) (zie vóór in nr. 414) aan baljuw, burgemeesters, schepenen en raad zeggen gasthuismeesters o. a.: //Wy hadden den fondateur van dit noodich ende heerlijck gesticht hier geerue iugestelt, doch alsoo ons daervan alsnoch geen bescheet en is in handen gecommen, soo sullen wy tselve laten berusten". Bijna twee eeuwen later (1774) schreef 's Gravezande : «Aan t S. Ëarbara s gasthuis zijn my geene byzonderheeden ten aanzien der oorsprong bekend", ')

maar dezen onvermoeiden navorscher gelukte het in 1785 uit eene verzameling charters, die hem uit dit archief ter raadpleging waren afgestaan,

(zie nr. 15) aan te tooneu, dat dit huis reeds in 1394 had bestaan -).

In het begin der 19',e eeuw doorzocht de bekende Verheye van C'itters eene lijst van oude oorkonden en de gasthuisrekeningen van 1562 tot 1574/6 (zie zijn rapport in pakket C nr. 235 (urs. 6 tot 8 van dezen Inv.)), welke stukken echter geene opheldering omtrent het ontstaan van het gasthuis geven konden. J. Ehrlich publiceerde in 1848 s) eene oorkonde betreflende ruiling van land tusschen de O. L. V. abdij en het

') Tweede eeirogedachtenis der Middelburgsehe vrijheid (blz. 470).

') Vredegroet (blz. 134).

Aehter: Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het ontstaan en deu verderen aanwas der stad Middelburg in den stroom der Arne.

1