is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van genoegzaam bekend is, dat er toen te Middelburg maar eén hospitaal was. Anderzijds kan men ook in de rekeningen van het gasthuis zoowel de opbrengst als het lossen dezer tienden vinden. Genoeg voorloopig over deze tienden om op goede gronden vast te stellen, dat het //Vrouwe hospitale", in den giftbrief van 1823 genoemd, en het gasthuis, waarvan het archief hierachter beschreven wordt, een en dezelfde stichting is.

«Vrouwe hospitale" wil hier m. i. niet zeggen: hospitaal voor vrouwen,

zooals men in 1866 geneigd was er uit te lezen, maar een hospitaal of gasthuis, dat Onze Lieve Vrouwe tot patrones had. Op grond van het vorenstaande wordt het nu zeer aannemelijk , dat dit huis ook bedoeld zal zijn in het testament van ver Tielt, Bartolomeus weduwe, van 1308, waarbij deze vrouw Mathilda o. a. «Onser Vrouwenhus aldaer (in Middelburhc)" met 5 pond bedenkt ').

Tot zoover de bijzonderheden aan andere stukken ontleend. Zij leeren het bestaan van het gasthuis te Middelburg reeds in het begin van de 14d'' eeuw kennen, maar laten het juiste tijdstip der stichting evenals den naam van den stichter nog in het duister. Er is zelfs tot nog toe geene enkele bepaalde aanwijzing gevonden, of het huis door een persoon,

een gilde of de stad zelf gesticht is. En het archief, dat eerst met het jaar 1343 begint, heeft bij de ordening daaromtrent ook niets aan den dag gebracht.

In de stukken van het archief komt het gasthuis tot 1447 onder Xaani^an denzelfden naam van Onzer Vrouwen hospitaal of gasthuis voor, in dat gesticht, jaar een paar maal onder dien van St. Maria, wat natuurlijk geen verschil maakt (zie Reg nrs. 34, 63, 65, 67, 95, 118, 121, 130, 154, 163,

168, 169, 187, 188, 189 en 192). In 1453 spreekt men voor het eerst van het gasthuis van St. Barbara (zie Reg. nr. 206), waarna tot 1500 beide namen afwisselend of te gelijk genoemd worden (zie Reg.

nrs. 214, 215, 220, 231,-243, 288, (O. L. V.), 289, 291, 293, 294, 325, 339, 340, 349, 350, 351, 361, 362, 365, 367, 370,

371, 372 en 380 en de rekeningen over 1469, 1488/9, 1493/4, 1494/5, 1498/9 en 1499/1500). Sedert dien tijd wordt uitsluitend St. Barbara genoemd, welke naam echter na de Hervorming ook niet meer in de stukken voorkomt. De namen verdwenen, de huizen, waaraan zij verbonden waren, bleven bestaan. Zijn er dan van 1453 of wellicht van nog vroeger tijd twee gasthuizen te Middelburg geweest?

Op grond van den inhoud der pauselijke bul van 1492 (zie Reg. nr.

') Gedrukt: Kronijk van het Historisch genootschap te Utrecht (7jaargang 2'le serie blz.

240 vlg.), en: Zeeland. Jaarboekje voor 1853 (blz. 10 vlg.).